ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ  

ประกาศ ก.บ.ม.
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2562)
ขั้นตอน
  ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ 
แบบตรวจสอบคุณสมบัติ
  แบบตรวจสอบคุณสมบัติ และการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
  แบบ ป.ตน-01-ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
  แบบ ป.ตน-02-รายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
  แบบ ป.ตน-03-รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
  แบบ ป.ตน-04-จัดส่งเล่มสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
  แบบ ป.ตน-05-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาประเมินหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
  แบบ ป.ตน-06-รายงานผลการประเมินการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)