ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/วิจัย  

ขั้นตอน
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ (วิธีปกติ)
  ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบกรณีพิเศษ)
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ
  ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6)
  ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา)
  ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
  แนวทางการดำเนินงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแบบเต็มเวลาและปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน
  แบบฟอร์มผลการประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
  แบบประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 90/2550 เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในและต่างประเทศ พ.ศ.2550
  ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
  ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2544
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
มติ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง
  แจ้งมติ ก.บ.ม. เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุราชการในการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ว413 / 14 ส.ค. 2553)
  ขอจัดส่งแบบฟอร์มลาศึกษาต่อแบบใหม่ (ว474 / 20 ก.ย. 2553)
  แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ว704 / 23 ธ.ค. 2553)
  ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือใช้บางส่วนไม่เกิน 6 ชม./ส้ปดาห์
(ว23 / 18 ม.ค. 2554)
  แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่ (ว428 / 22 มิ.ย. 2554)
  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  (ว175 / 16 มี.ค. 2555)
  การลาศึกษาต่อโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. (ว191 / 10 พ.ค. 2555)
  การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กำหนด
 (ว247 / 29 พ.ค. 2555)
  ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอนุญาตและขออนุมัติลาศึกษาต่อ  (ว356 / 10 ก.ค. 2555)
  หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนของการลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะแบบเต็มเวลา และภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน) (ว599 / 28 ก.ย. 2555)
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (แบบเต็มเวลา ปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน และไม่ใช้เวลาราชการ) (ว262 / 18 เม.ย. 2556)
  แนวปฏิบัติในการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขรก.)/ปฏิบัติงาน(พนง.) กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน
(ว586 / 26 ส.ค. 2556)
  การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว177 / 10 มี.ค. 2557)
  การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาระดับปริญญาเอก (ว181 / 11 มี.ค. 2557)
  การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(ว221 / 27 มี.ค. 2557)
  การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว72 / 2 ก.พ. 2558)
แบบฟอร์มขออนุญาต-อนุมัติ
  แบบ ลศ.01 - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายวิชาการ)
  แบบ ลศ.02 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายวิชาการ)
  แบบ ลศ.03 - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบ ลศ.04 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบ ลศ.05 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีพิเศษ (Fast Tract) (สายวิชาการ)
  แบบ ลศ.06 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีพิเศษ (Fast Tract) (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบ ลศ.07 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ กรณีศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
  แบบ ลศ.08 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ กรณีศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบ
แข่งขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) กรณีจ้างผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และใกล้จะสำเร็จการศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตัวอย่างทุนที่ขอลาศึกษาแบบ Fast Tract
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษา และคาดว่าจะจบการศึกษา (เต็มเวลา)
  แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษา ขยายระยะเวลาลาศึกษา และคาดว่าจะจบการศึกษา (บางส่วน และไม่ใช้เวลา)
  แบบฟอร์มการรายงานสถานภาพ และความก้าวหน้าทางการศึกษา (กรณีบุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
  แบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ,ปฏิบัติงาน (ลาศึกษา,ฝึกอบรม,ปฏิบัติการวิจัย)
  แบบฟอร์มแจ้งวันสำเร็จการศึกษา
  แบบฟอร์มขยายระยะเวลาลาศึกษา+ต่อสัญญาจ้าง (ประกาศฉบับที่ 6)
  แบบฟอร์มรายงานผลการไม่สำเร็จการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
  โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  แบบฟอร์มแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ
  แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว
  แบบฟอร์มที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการและพนักงาน
สัญญา
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
(ไม่มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
(มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(ไม่มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารประกอบการทำสัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ใน/ต่างประเทศ
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(ไม่เกิน 1 เดือน)
ถาม-ตอบ ปัญหา
  ถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ)
  ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิจากต่างประเทศ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และ AIT)
    ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศอื่น) ส่ง สกอ.พิจารณา
    ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณี จบในประเทศไทย ลาศึกษาเต็มเวลา / ลาบางส่วน)
    ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ (กรณี จบต่างประเทศและเงินเดือนเกินคุณวุฒิที่ได้รับ)
  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณีลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ)
คู่มือการปรับวุฒิ (งานตำแหน่งและอัตรากำลัง)
  คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)