ลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/วิจัย  

ขั้นตอน
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ (วิธีปกติ)
  ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบกรณีพิเศษ)
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ
  ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ประกาศฯ ฉบับที่ 6)
  ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา)
  ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
  แนวทางการดำเนินงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแบบเต็มเวลาและปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน
  แบบฟอร์มผลการประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
  แบบประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 90/2550 เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในและต่างประเทศ พ.ศ.2550
  ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
  ระเบียบ กม.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2544
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
มติ ก.บ.ม.ที่เกี่ยวข้อง
  แจ้งมติ ก.บ.ม. เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอายุราชการในการขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ว413 / 14 ส.ค. 2553)
  ขอจัดส่งแบบฟอร์มลาศึกษาต่อแบบใหม่ (ว474 / 20 ก.ย. 2553)
  แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (ว704 / 23 ธ.ค. 2553)
  ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือใช้บางส่วนไม่เกิน 6 ชม./ส้ปดาห์
(ว23 / 18 ม.ค. 2554)
  แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่ (ว428 / 22 มิ.ย. 2554)
  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  (ว175 / 16 มี.ค. 2555)
  การลาศึกษาต่อโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. (ว191 / 10 พ.ค. 2555)
  การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กำหนด
 (ว247 / 29 พ.ค. 2555)
  ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอนุญาตและขออนุมัติลาศึกษาต่อ  (ว356 / 10 ก.ค. 2555)
  หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนของการลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะแบบเต็มเวลา และภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน) (ว599 / 28 ก.ย. 2555)
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (แบบเต็มเวลา ปฏิบัติราชการเพียงบางส่วน และไม่ใช้เวลาราชการ) (ว262 / 18 เม.ย. 2556)
  แนวปฏิบัติในการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขรก.)/ปฏิบัติงาน(พนง.) กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติราชการบางส่วน
(ว586 / 26 ส.ค. 2556)
  การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว177 / 10 มี.ค. 2557)
  การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาระดับปริญญาเอก (ว181 / 11 มี.ค. 2557)
  การดำเนินการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(ว221 / 27 มี.ค. 2557)
  การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศแต่ละปี (ว72 / 2 ก.พ. 2558)
แบบฟอร์มขออนุญาต-อนุมัติ
  แบบ ลศ.01 - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายวิชาการ)
  แบบ ลศ.02 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายวิชาการ)
  แบบ ลศ.03 - แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบ ลศ.04 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ (แบบปกติ) (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบ ลศ.05 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีพิเศษ (Fast Tract) (สายวิชาการ)
  แบบ ลศ.06 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อกรณีพิเศษ (Fast Tract) (สายสนับสนุนวิชาการ)
  แบบ ลศ.07 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ กรณีศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
  แบบ ลศ.08 - แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ กรณีศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบ
แข่งขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) กรณีจ้างผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และใกล้จะสำเร็จการศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตัวอย่างทุนที่ขอลาศึกษาแบบ Fast Tract
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  แบบฟอร์มรายงานผล-ขยายระยะเวลา-คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (เต็มเวลา ในประเทศ,ต่างประเทศ)
  แบบฟอร์มรายงานผล-ขยายระยะเวลา-คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (บางส่วน,ไม่ใช้เวลา)
  แบบฟอร์มการรายงานสถานภาพ และความก้าวหน้าทางการศึกษา (กรณีบุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
  แบบฟอร์มการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ,ปฏิบัติงาน (ลาศึกษา,ฝึกอบรม,ปฏิบัติการวิจัย)
  แบบฟอร์มแจ้งวันสำเร็จการศึกษา
  แบบฟอร์มขยายระยะเวลาลาศึกษา+ต่อสัญญาจ้าง (ประกาศฉบับที่ 6)
  แบบฟอร์มรายงานผลการไม่สำเร็จการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
  โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  แบบฟอร์มแจ้งวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษาภายในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ
  แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว
  แบบฟอร์มที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการและพนักงาน
สัญญา
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
(ไม่มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
(มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(ไม่มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(มีผู้ค้ำประกัน)
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารประกอบการทำสัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ใน/ต่างประเทศ
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
(ไม่เกิน 1 เดือน)
ถาม-ตอบ ปัญหา
  ถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ)
  ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิจากต่างประเทศ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และ AIT)
    ขอเพิ่มวุฒิ พิจารณาคุณวุฒิ และปรับวุฒิ (กรณีจบจากประเทศอื่น) ส่ง สกอ.พิจารณา
    ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณี จบในประเทศไทย ลาศึกษาเต็มเวลา / ลาบางส่วน)
    ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ (กรณี จบต่างประเทศและเงินเดือนเกินคุณวุฒิที่ได้รับ)
  ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (กรณีลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ)
คู่มือการปรับวุฒิ (งานตำแหน่งและอัตรากำลัง)
  คู่มือการปรับวุฒิ (แบบฟอร์มการปรับวุฒิ)