การจัดทำ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564
 
       คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม การจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ จีรัง รีสอร์ต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้มีการประชุม ปรึกษาหารือวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัยให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคน
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2559     โดย :