การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยได้มีการระดมความคิด  วิเคราะห์ เพื่อทำแผนร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559  ณ Aurora Resort อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2559     โดย :