กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2554 (สวัสดิการงานศพ)
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) (สวัสดิการโรคไต หรือโรคมะเร็ง)
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 3) (สวัสดิการทำบุญบ้านใหม่หลังแรก อุปสมบทครั้งแรก แต่งงานครั้งแรก ค่ารับขวัญบุตรคนแรก)
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสวัสติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 4) (อุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ จนเป็นเหตุให้เกิดการทุพพลภาพ)
แบบฟอร์ม
  รายละเอียดเอกสารการขอรับค่าสวัสดิการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (งานศพ)
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (โรคไต หรือโรคมะเร็ง)
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (ทำบุญบ้านใหม่หลังแรก อุปสมบทครั้งแรก แต่งงานครั้งแรก ค่ารับขวัญบุตรคนแรก)
  ใบสำคัญรับเงิน