กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2564
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากร
แบบฟอร์ม
  รายละเอียดเอกสารการขอรับค่าสวัสดิการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (งานศพ)
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (โรคไต หรือโรคมะเร็ง)
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (ทำบุญบ้านใหม่หลังแรก แต่งงานครั้งแรก ค่ารับขวัญบุตรแรกคลอด)
  แบบคำร้อง (สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ) การขอรับเงินค่าสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ใบสำคัญรับเงิน