เอกสารทั่วไป  

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเสนอประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ส.ค. 2564
รูปแบบการแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ส.ค. 2564
ISCED_ประกาศ ก.พ.อ.การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 62
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ส.ค. 2564
แผนการลงทุนแบบ Life Path
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ต.ค. 2563
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ก.ย. 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
คู่มือและคำชี้แจงการใช้แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 22 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (Letter to Certify)
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 16 เม.ย. 2563
รายละเอียดเอกสารการขอรับค่าสวัสดิการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 878 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :