ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ  

ด่วนที่สุด
  ซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (ศธ 0501.1/ว1 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558)
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 (ศธ 0509(5).7/ว415 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558)
  หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ศธ 0509(4).7/ว709 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558)
  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว109 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ศธ 0501(1)/ว67 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)
ประกาศ
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
คำสั่ง
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1965/2558 (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558) เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
ขั้นตอนการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  แผนผังแสดงขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารขออนุมัติ
  ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
  แบบฟอร์มแจ้งวันออกเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ (กรณีอนุมัติล่าช้า หรือ เอกสารยังไม่ได้รับ
อนุมัติ)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  หนังสือที่ นร 0505/ว 119 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ
การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน
ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  สาขาวิจัย ซึ่งจำแนกตาม Organisation for Economic Co-Operation and Development, (OECD)
เอกสารอื่น ๆ
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาไทย
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (Certification Letter)
  การยื่นคำร้องของหนังสือเดินทางราชการ (Official E-Passport)
  หนังสือมอบอำนาจในการรับ E-Passport
  ตารางรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับ
การตรวจลงตรา (VISA)
 (กรมการกงสุล 15 ก.ค. 2562)
หนังสือแจ้งเวียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ว253/2555 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว612/2555 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการส่งรายงานผลการไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว648/2555 เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว668/2555 เรื่อง ระยะเวลาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว67/2556 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการของอธิการบดี
  ว667/2556 เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของอธิการบดี
  ว2/2556 เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว717/2557 เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว948/2558 เรื่อง แจ้งเวียนขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
  ว76/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562