branding logo

  ระบบตรวจสอบผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้


(รอบ 1 เมษายน 2561 เฉพาะบุคลากรประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจำ)
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
Username *
Password *