งานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-3134   E-mail : personnel@mju.ac.th