เอกสารเกี่ยวกับการลา  

  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลา
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 1. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 2. ประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง (ลว.20 พ.ย. 2551)
 4. ประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมตรี (เพิ่มเติม) (ลว.5 ต.ค.2554)
 3. ประกาศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมที่พร้อมรับรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมตรี (เพิ่มเติม) (ลว.4 มี.ค.2552)
 6. คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศธ 0509(3)/ว1502 ลว.27 ก.ย.2560)
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562)
พนักงานราชการ
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2545)
     
  แบบฟอร์มการลา
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 1. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 3. แบบใบลาพักผ่อน
 4. แบบใบลาอุปสมบท
 5. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 6. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 7. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 8. แบบใบลาไปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 9. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 10. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 13. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 1. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบใบลาอุปสมบท
 4. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 5. แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 6. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 7. แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
 8. แบบใบลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร
 9. แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
 10. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 13. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
พนักงานราชการ
 1. แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 4. แบบใบลาอุปสมบท
 5. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 6. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 7. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
ลูกจ้างชั่วคราว
 1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 4. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 5. Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 6. Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
     
  สิทธิการลาของบุคลากร
 สรุปสิทธิการลาของบุคลากรทั้งหมด