กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ข้อบังคับ / ประกาศ / รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560   ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560   ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก และขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.7.4/ว 62 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
คู่มือการใช้งานบริการบัวหลวง ไอฟันด์ (Bualuang iFunds) สำหรับสมาชิกกองทุน
https://ifunds.bangkokbank.com
   
   ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง))
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับ
ผลประโยชน์
   บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0523.1.7.4/ว 64 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558
ตรวจสอบผลการยื่นใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558
   
   เลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มหน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง))
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)
เทปบันทึกการบรรยาย "การให้ความรู้ในการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
   
   แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
   แจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.7.2/ว 606 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
(ส่งแบบฟอร์มที่งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2559)
   
   ข่าวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับพิเศษ/2560 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (MJU News) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   
   เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน
เงินทองเรื่องต้องรู้ : ออมอย่างไรพอใช้ตอนเกษียณ
ที่มา : SET Group Official (Youtube)