กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ข้อบังคับ / ประกาศ / รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560   ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
   ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการเพิ่มช่วงเวลาการขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   บันทึกข้อความที่ อว 69.2.3.4/ว 2 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเปลี่ยนบริษัทจัดการการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้   บันทึกข้อความที่
อว 69.2.3.3/ว 28 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก และขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.7.4/ว 62 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
   
   ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง))
2.1 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง))
2.2 The risk assessment form to test of selection of investment policy/ Investment Plan
(Print on both sides of a sheet of paper)
** สำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุณากรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนฯ (ข้อ 1) และแบบประเมินความเสี่ยงฯ (ข้อ 2.1 แบบฟอร์มภาษาไทย หรือ ข้อ 2.2 แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ) โดยยื่นใบสมัครและแบบประเมินความเสี่ยง ได้ที่งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล **
ตรวจสอบผลการยื่นใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558
   
   แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม และปรับลดเงินสะสม (กสมจ.อพ.-001)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ไม่ลาออกจากงาน
   
   แผนนโยบายการลงทุน
แบบเลือกเปลี่ยนนโยบายแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life Path)
แผนการลงทุนแบบ Life Path
   
   เอกสารประกอบการบรรยาย
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โดย : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
โดย : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำเสนอการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โดย : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
   
   เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน
เงินทองเรื่องต้องรู้ : ออมอย่างไรพอใช้ตอนเกษียณ
ที่มา : SET Group Official (Youtube)