ระเบียบ  

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ธ.ค. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ธ.ค. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 ก.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดเก็บและการใช้เงินรายรับจากการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทางฝึกอบรม ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การตีพิมพ์ นำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.พ. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ม.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ม.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ม.ค. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 328 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :