ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.พ. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ม.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ม.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ม.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ม.ค. 2564
ระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ต.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ต.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ.2563
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ต.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ต.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ต.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 322 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :