ระเบียบ  

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๖๕
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.พ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ.2565
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ก.พ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณ กรณีเสียชีวิต พ.ศ.2565
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ก.พ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ก.พ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเรียกเก็บ และการใช้จ่ายเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการด้านการออกแบบของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ก.พ. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ม.ค. 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ธ.ค. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 ก.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดเก็บและการใช้เงินรายรับจากการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 332 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :