“การถอดบทเรียนและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี” การศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
 
  กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จากการที่ได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพื่อมาแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ ภายใต้การบริหารของสำนักงานอธิการบดี
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2559     โดย :