ประกาศ (งานวินัยและนิติการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาศึกษาและ/หรือนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชุปถัมภ์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
ข้อบังคับ (งานวินัยและนิติการ)

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560