ประกาศ (งานวินัยและนิติการ)

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเสรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศควบระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์