ประกาศ (งานวินัยและนิติการ)

ประกาศฯ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรและผู้บริหารดครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฎาน
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนของหลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนนักศึกาาในด้านการวิจัย หรือศึกษา หรือดครงงานวิชาชีพ หรือการทำปัยหาพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ
ข้อบังคับ (งานวินัยและนิติการ)

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน และเงินตอบแทนอื่นใดตามตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และคุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562