ประกาศ (งานวินัยและนิติการ)

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฎิ"
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำการสำนักหอสมุด
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดราคากลางการรับซื้อเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ของโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อบังคับ (งานวินัยและนิติการ)

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ.2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2560