ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่มสายงาน คือสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
 
---> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน <---
(ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวันที่ หรือช่วงเวลาในการเข้าร่วมทดสอบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาลงทะเบียนตามที่ต้องการได้)
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ที่ศูนย์ภาษา โทร. 5610-11**
 รายชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 38 ตำแหน่ง
เชียงใหม่
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา
อาคารเทพศาสตร์สถิต

**ปิดลงทะเบียน**
08.30 - 11.30 น. 45 28
12.00 - 15.00 น. 45 36
15.30 - 18.30 น. 45 29
สายสนับสนุน
วิชาการ
24 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องอาคม กาญจนประโชติ
อาคารอำนวย ยศสุข

**ปิดลงทะเบียน**
09.00 - 11.00 น. 100 34
11.30 - 13.30 น. 100 15
14.00 - 16.00 น. 100 100
25 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องอาคม กาญจนประโชติ
อาคารอำนวย ยศสุข

**ปิดลงทะเบียน**
09.00 - 11.00 น. 100 91
11.30 - 13.30 น. 100 52

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ 19 มีนาคม 2563
ห้อง 302/2
อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
9.00 - 12.00 น. 50 7
สายสนับสนุน
วิชาการ
19 มีนาคม 2563
ห้อง 303/2
อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
13.00 - 15.00 น. 50 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ 18 มีนาคม 2563
ห้อง 401
อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้
13.00 - 16.00 น. 30 10
สายสนับสนุน
วิชาการ
18 มีนาคม 2563
ห้อง 402
อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้
13.00 - 15.00 น. 30 6