ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการ 2561 ครั้งที่ 1
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ
ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่มสายงาน คือสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
---> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน <---
(ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวันที่ หรือช่วงเวลาในการเข้าร่วมทดสอบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาลงทะเบียนตามที่ต้องการได้)
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ที่ศูนย์ภาษา โทร. 5610-11**
 รายชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 38 ตำแหน่ง
เชียงใหม่
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ
**ปิดลงทะเบียน**
28 กุมภาพันธ์ 2561
ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา
อาคารเทพศาสตร์สถิต
08.30 - 11.30 น. 45 43
12.00 - 15.00 น. 45 37
15.30 - 18.30 น. 45 25
สายสนับสนุน
วิชาการ

**ปิดลงทะเบียน**
26 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องอาคม กาญจนประโชติ
อาคารอำนวย ยศสุข
09.00 - 11.00 น. 100 100
11.30 - 13.30 น. 100 70
14.00 - 16.00 น. 100 100

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ
**ปิดลงทะเบียน**
8 มีนาคม 2561
ห้อง 208
อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
9.00 - 12.00 น. 30 22
สายสนับสนุน
วิชาการ

**ปิดลงทะเบียน**
8 มีนาคม 2561
ห้อง 303/2
อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
9.00 - 11.00 น. 30 20

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ 14 มีนาคม 2561
ห้อง 401 และ 402
อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้
9.00 - 12.00 น. 30 16
สายสนับสนุน
วิชาการ
14 มีนาคม 2561
ห้อง 401 และ 402
อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้
9.00 - 11.00 น. 30 22