ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่มสายงาน คือสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
---> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน <---
(ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนวันที่ หรือช่วงเวลาในการเข้าร่วมทดสอบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาลงทะเบียนตามที่ต้องการได้)
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ที่ศูนย์ภาษา โทร. 5612**
 รายชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 38 ตำแหน่ง
กลุ่มสายงาน วันที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
สายวิชาการ 29 เมษายน 2564
ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา
อาคารเทพศาสตร์สถิต
08.30 - 11.30 น. 45 45
12.00 - 15.00 น. 45 45
15.30 - 18.30 น. 45 45
สายสนับสนุน
วิชาการ
5 พฤษภาคม 2564
ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา
อาคารเทพศาสตร์สถิต
10.00 - 12.00 น. 45 45
14.00 - 16.00 น. 45 45
6 พฤษภาคม 2564
ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา
อาคารเทพศาสตร์สถิต
10.00 - 12.00 น. 45 45
14.00 - 16.00 น. 45 45
7 พฤษภาคม 2564
ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา
อาคารเทพศาสตร์สถิต
10.00 - 12.00 น. 45 45
14.00 - 16.00 น. 45 45