ผู้อำนวยการกอง  |  งานอำนวยการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ  |  งานสวัสดิการ

  งานสวัสดิการ  

นายสุชาติ จันทร์แก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการ

โทร. 0-5387-3140

นางสาวหยาดพิรุณ ทองงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3139

นางนิรมล ทองทิพย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3139