ผู้อำนวยการกอง  |  งานอำนวยการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ  |  งานสวัสดิการ

  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  

นางสาวมยุรี แก้วประภา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง

โทร. 0-5387-3134

นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3134

นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3134

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3134

นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3137

นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3137