ผู้อำนวยการกอง  |  งานบริหารและธุรการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  |  งานทะเบียนประวัติ

  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  

นายสุชาติ จันทร์แก้ว

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง

โทร. 0-5387-3134

นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

โทร. 0-5387-3137

นางสาวมยุรี แก้วประภา

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3134

นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3134

นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3134

นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3137