ผู้อำนวยการกอง  |  งานอำนวยการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ  |  งานสวัสดิการ

  งานอำนวยการ  

น.ส.ศรินรา ภีระคำ

หัวหน้างานอำนวยการ

โทร. 0-5387-3131

นายสมาน บุญทาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3131

นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3131

นางพิชญาภัค คำสืบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร. 0-5387-3131