ผู้อำนวยการกอง  |  งานบริหารและธุรการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  |  งานทะเบียนประวัติ

  งานบริหารและธุรการ  

นางศรินรา ภีระคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

โทร. 0-5387-3131

นายสมาน บุญทาคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3131

นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3131

นางพิชญาภัค คำสืบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร. 0-5387-3131