ผู้อำนวยการกอง  |  งานบริหารและธุรการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  |  งานพัฒนาบุุคลากร
งานทะเบียนประวัติ  |  งานวินัยและนิติการ

  งานทะเบียนประวัติ  

นางสาวภัคจิรา วิจิตร

บุคลากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ

โทร. 0-5387-3133

นางสาวิตรี ใคร้มา

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3133

นายวารินทร์ ขินแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3133

นางสาวละออศิริ พรหมศร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3133