ผู้อำนวยการกอง  |  งานอำนวยการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ  |  งานสวัสดิการ

  งานทะเบียนประวัติ  

นางสาวภัคจิรา วิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติ

โทร. 0-5387-3133

นางสาวิตรี ใคร้มา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3133

นายวารินทร์ ขินแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3133

นางสาวละออศิริ พรหมศร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3133