ผู้อำนวยการกอง  |  งานบริหารและธุรการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  |  งานทะเบียนประวัติ

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

นายธนภัทร ปัญญาวงค์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0-5387-3138, 0-5387-3132