ผู้อำนวยการกอง  |  งานอำนวยการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ  |  งานสวัสดิการ

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  

นายธนภัทร ปัญญาวงค์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0-5387-3138