รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
951 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ค. 2561
952 นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
953 นายอดุลย์ โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2562
954 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
955 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
956 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
957 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
958 อ.อนงค์กร เทรล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
959 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
960 อ. ดร.อนิรุต หนูปลอด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
961 นายอนุกูล จันทร์แก้ว นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
962 อ. ดร.อนุชา กันทรดุษฎี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
963 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
964 อ.อโนชา สุภาวกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 2561
965 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
966 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
967 ผศ. ดร.อภิชาติ ไตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
968 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ค. 2561
969 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
970 อ.อภิพงศ์ ปิงยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2559
971 อ. ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
972 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
973 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
974 นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2561
975 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
976 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
977 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
978 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
979 นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
980 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 พ.ค. 2560
981 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
982 ผศ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
983 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
984 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
985 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
986 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
987 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
988 อ.อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
989 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
990 อ. ดร.อรุณี ยศบุตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
991 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
992 อ.อลิษา อินจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2561
993 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 1 มี.ค. 2562
994 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
995 อ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ค. 2561
996 อ. ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 เม.ย. 2561
997 ผศ. ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
998 น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
999 น.ส.อังคณา สุขแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
1000 น.ส.อัจฉรา บุญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2561
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ] Next>>