รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
951 นายอดุลย์ โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 มี.ค. 2558
952 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2558
953 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
954 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 2558
955 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 มี.ค. 2558
956 อ.อนงค์กร เทรล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
957 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
958 อ. ดร.อนิรุต หนูปลอด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
959 นายอนุกูล จันทร์แก้ว นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
960 อ. ดร.อนุชา กันทรดุษฎี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 29 ก.ค. 2558
961 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
962 อ.อโนชา สุภาวกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 30 มี.ค. 2561
963 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
964 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 31 มี.ค. 2558
965 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2561
966 ผศ. ดร.อภิชาติ ไตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 ต.ค. 2560
967 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
968 อ.อภิพงศ์ ปิงยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 23 ก.พ. 2559
969 อ. ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
970 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
971 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
972 นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 มี.ค. 2561
973 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
974 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
975 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
976 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
977 นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 มี.ค. 2558
978 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 28 มี.ค. 2560
979 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
980 ผศ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
981 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 เม.ย. 2558
982 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
983 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
984 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
985 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
986 อ.อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 21 เม.ย. 558
987 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
988 อ. ดร.อรุณี ยศบุตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
989 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560
990 อ.อลิษา อินจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5 มี.ค. 2561
991 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 30 ม.ค. 2562
992 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
993 อ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2561
994 อ. ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 15 มี.ค. 2561
995 ผศ. ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16 มี.ค. 2558
996 น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
997 น.ส.อังคณา สุขแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
998 น.ส.อัจฉรา บุญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2/ ก.พ. 61
999 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 16 มี.ค. 2558
1000 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ] Next>>