รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
951 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
952 น.ส.อัจฉรา บุญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2561
953 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
954 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
955 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
956 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
957 อ.อัชญา ไพคำนาม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
958 อ.อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2563
959 น.ส.อัญชลี สายเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2562
960 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
961 นางอัมพิกา กันชะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
962 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
963 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ค. 2561
964 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
965 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2561
966 นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
967 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
968 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
969 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 พ.ย. 2561
970 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เม.ย. 2560
971 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
972 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
973 อ.อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
974 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
975 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
976 นางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
977 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
978 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
979 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2561
980 อ. ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
981 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
982 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
983 นางอำพร เวียตตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2560
984 อ. ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
985 ผศ. ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
986 อ. ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2562
987 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
988 ผศ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
989 อ. ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มี.ค. 2560
990 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ต.ค. 2560
991 อ. ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
992 นายอุเทน นะภิใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
993 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
994 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
995 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
996 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
997 ผศ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
998 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
999 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
1000 นายเอกชัย บุญธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ] Next>>