รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
951 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
952 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 2558
953 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
954 อ.อนงค์กร เทรล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
955 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
956 อ. ดร.อนิรุต หนูปลอด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
957 นายอนุกูล จันทร์แก้ว นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
958 อ. ดร.อนุชา กันทรดุษฎี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 29 ก.ค. 2558
959 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
960 อ.อโนชา สุภาวกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 30 มี.ค. 2561
961 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
962 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2561
963 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 31 มี.ค. 2558
964 ผศ. ดร.อภิชาติ ไตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 ต.ค. 2560
965 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
966 อ.อภิพงศ์ ปิงยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 23 ก.พ. 2559
967 อ. ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
968 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
969 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
970 นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 มี.ค. 2561
971 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
972 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
973 นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
974 นางอรทัย ใจป้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 28 มี.ค. 2560
975 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
976 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
977 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
978 อ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
979 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 เม.ย. 2558
980 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
981 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
982 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
983 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
984 อ.อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 21 เม.ย. 558
985 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
986 อ. ดร.อรุณี ยศบุตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
987 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 2560
988 อ.อลิษา อินจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5 มี.ค. 2561
989 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 30 ม.ค. 2562
990 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
991 อ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2561
992 อ. ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 15 มี.ค. 2561
993 ผศ. ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16 มี.ค. 2558
994 น.ส.อังคณา สุขแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
995 น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
996 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 16 มี.ค. 2558
997 น.ส.อัจฉรา บุญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2/ ก.พ. 61
998 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
999 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
1000 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23 ก.ค. 2558
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ] Next>>