รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
451 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
452 อ.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 2558
453 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
454 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
455 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
456 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 มี.ค. 2561
457 นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
458 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
459 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 8/ 560
460 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
461 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
462 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 พ.ย. 2561
463 อ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 /256
464 อ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มิ.ย. 2560
465 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
466 อ. ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
467 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
468 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 30 ต.ค. 2558
469 อ. ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 ก.ย. 2559
470 นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2560
471 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
472 อ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2561
473 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 ส.ค. 2560
474 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 5 ต.ค. 2560
475 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2561
476 อ.ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 8 มี.ค. 2560
477 อ. ดร.ปิยะ พละปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2562
478 นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ค. 2559
479 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
480 อ. ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31 ม.ค. 2561
481 อ. ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2559
482 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
483 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
484 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
485 อ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
486 นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
487 นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
488 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 24 ม.ค. 2561
489 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
490 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 มี.ค. 2558
491 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
492 อ. ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 พ.ค. 2562
493 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
494 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 15 ก.พ. 2560
495 น.ส.พนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
496 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
497 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
498 อ.พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12 ธ.ค. 2560
499 อ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.ย. 2560
500 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>