รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
451 นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ส.ค. 2559
452 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
453 อ. ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2561
454 อ. ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2559
455 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
456 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
457 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
458 อ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
459 นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
460 นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
461 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2561
462 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
463 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
464 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
465 อ. ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มิ.ย. 2562
466 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
467 น.ส.พนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
468 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
469 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
470 อ.พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
471 อ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ต.ค. 2560
472 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
473 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
474 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
475 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
476 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2559
477 ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
478 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
479 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
480 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
481 นายพฤธา ประดิษฐทอง สถาปนิก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2562
482 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
483 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
484 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
485 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
486 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มี.ค. 2559
487 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2562
488 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
489 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
490 อ.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
491 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 2559
492 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
493 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
494 อ. ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มิ.ย. 2559
495 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
496 นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
497 ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
498 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
499 นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
500 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>