รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
451 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
452 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 มี.ค. 2561
453 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
454 นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
455 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
456 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 8/ 560
457 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
458 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
459 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 พ.ย. 2561
460 อ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 /256
461 อ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มิ.ย. 2560
462 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
463 อ. ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
464 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
465 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 30 ต.ค. 2558
466 อ. ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 ก.ย. 2559
467 นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2560
468 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
469 อ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2561
470 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 ส.ค. 2560
471 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ 5 ต.ค. 2560
472 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2561
473 อ.ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 8 มี.ค. 2560
474 อ. ดร.ปิยะ พละปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2562
475 นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ค. 2559
476 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
477 อ. ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31 ม.ค. 2561
478 อ. ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2559
479 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 มี.ค. 2558
480 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
481 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
482 อ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
483 นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
484 นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
485 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 24 ม.ค. 2561
486 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
487 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 มี.ค. 2558
488 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
489 อ. ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 พ.ค. 2562
490 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
491 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 15 ก.พ. 2560
492 น.ส.พนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
493 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
494 อ.พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12 ธ.ค. 2560
495 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
496 อ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.ย. 2560
497 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
498 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
499 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
500 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>