รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
451 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2560
452 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
453 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
454 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
455 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
456 นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
457 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
458 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
459 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
460 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
461 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2561
462 อ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2560
463 อ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
464 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
465 อ. ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
466 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
467 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
468 อ. ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2559
469 นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
470 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
471 อ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2561
472 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
473 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ 1 พ.ย. 2560
474 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
475 อ.ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 เม.ย. 2560
476 อ. ดร.ปิยะ พละปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 มิ.ย. 2562
477 นายปิยะบุตร โพธิคามบำรุง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ส.ค. 2559
478 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
479 อ. ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2561
480 อ. ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2559
481 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
482 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
483 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
484 อ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
485 นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
486 นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
487 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2561
488 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
489 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
490 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
491 อ. ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มิ.ย. 2562
492 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
493 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
494 น.ส.พนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
495 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
496 อ.พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
497 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
498 อ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ต.ค. 2560
499 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
500 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>