รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
801 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 22 ก.ย. 2558
802 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
803 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
804 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 11 ก.ย. 2560
805 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 24 มี.ค. 2558
806 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2560
807 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
808 อ. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 18 ม.ค. 2561
809 อ. ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
810 ผศ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
811 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 18 มี.ค. 2559
812 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
813 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
814 อ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 พ.ค. 2559
815 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
816 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 30 มี.ค. 2558
817 ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
818 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
819 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
820 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 7 เม.ย. 2558
821 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
822 นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
823 น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
824 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 2558
825 ผศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
826 นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2558
827 อ. ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
828 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2 เม.ย. 2558
829 นายสมพงศ์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
830 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 20 พ.ย. 2561
831 นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 10 ต.ค. 2560
832 นายสมเพชร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2561
833 ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ย. 2560
834 นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มิ.ย. 2561
835 นายสมยศ มีสุข นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
836 นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
837 นายสมศักดิ์ กันถาด นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
838 นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
839 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
840 นายสรเดช จันทร์เที่ยง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
841 นายสรวุฒิ ไชยเป็ง ช่างเทคนิค สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
842 นางสรัญญา อาษาไชย หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
843 ผศ. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
844 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
845 อ.สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
846 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
847 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
848 นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 5 ม.ค. 2561
849 อ. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
850 ผศ. ดร.สายสกุล ฟองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>