รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
801 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 24 มี.ค. 2558
802 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2560
803 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
804 อ. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 18 ม.ค. 2561
805 อ. ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
806 ผศ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
807 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 18 มี.ค. 2559
808 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
809 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
810 อ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 พ.ค. 2559
811 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
812 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 30 มี.ค. 2558
813 ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
814 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
815 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
816 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 7 เม.ย. 2558
817 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
818 นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
819 น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
820 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 2558
821 รศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
822 นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2558
823 อ. ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
824 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2 เม.ย. 2558
825 นายสมพงศ์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
826 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 20 พ.ย. 2561
827 นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 ต.ค. 2560
828 นายสมเพชร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
829 ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ย. 2560
830 นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มิ.ย. 2561
831 นายสมยศ มีสุข นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
832 นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 ก.ย. 2560
833 นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ ช่างเทคนิค สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
834 นายสมศักดิ์ กันถาด นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
835 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
836 นายสรเดช จันทร์เที่ยง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2562
837 นายสรวุฒิ ไชยเป็ง ช่างเทคนิค สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
838 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
839 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
840 ผศ. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
841 อ.สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
842 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
843 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
844 นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 5 ม.ค. 2561
845 อ. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
846 ผศ. ดร.สายสกุล ฟองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
847 อ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
848 น.ส.สาลินี วงศ์แปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 559
849 อ. ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
850 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>