รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
801 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 11 ก.ย. 2560
802 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 24 มี.ค. 2558
803 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 2560
804 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
805 อ. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 18 ม.ค. 2561
806 อ. ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
807 อ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
808 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 18 มี.ค. 2559
809 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
810 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
811 อ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 พ.ค. 2559
812 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
813 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 30 มี.ค. 2558
814 ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
815 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
816 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
817 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 7 เม.ย. 2558
818 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
819 นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
820 น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
821 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 2558
822 ผศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
823 นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2558
824 อ. ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
825 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 2 เม.ย. 2558
826 นายสมพงศ์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
827 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 20 พ.ย. 2561
828 นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 10 ต.ค. 2560
829 นายสมเพชร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2561
830 ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 ก.ย. 2560
831 นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มิ.ย. 2561
832 นายสมยศ มีสุข นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
833 นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
834 นายสมศักดิ์ กันถาด นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
835 นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
836 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
837 นายสรเดช จันทร์เที่ยง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
838 อ.สรรเพชญ เที่ยงเกตุ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
839 นายสรวุฒิ ไชยเป็ง ช่างเทคนิค สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
840 นางสรัญญา อาษาไชย หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
841 ผศ. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
842 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
843 อ.สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
844 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
845 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
846 นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 5 ม.ค. 2561
847 อ. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
848 ผศ. ดร.สายสกุล ฟองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
849 อ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
850 น.ส.สาลินี วงศ์แปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 559
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>