รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
801 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
802 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
803 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 พ.ย. 2558
804 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
805 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
806 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
807 อ. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
808 อ. ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
809 ผศ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
810 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ค. 2559
811 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
812 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
813 อ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มิ.ย. 2559
814 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
815 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
816 ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
817 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
818 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
819 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
820 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
821 นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
822 น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
823 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
824 รศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
825 นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2558
826 อ. ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
827 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
828 นายสมพงศ์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
829 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ม.ค. 2562
830 นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
831 นายสมเพชร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
832 ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 2560
833 นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
834 นายสมยศ มีสุข นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
835 นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
836 นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
837 นายสมศักดิ์ กันถาด นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
838 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2562
839 นายสรเดช จันทร์เที่ยง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2562
840 นายสรวุฒิ ไชยเป็ง ช่างเทคนิค สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
841 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
842 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
843 ผศ. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
844 อ.สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
845 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
846 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
847 นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
848 อ. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
849 ผศ. ดร.สายสกุล ฟองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
850 อ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>