รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
301 น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
302 ผศ. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
303 นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์ นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
304 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มี.ค. 2561
305 น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
306 อ. ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
307 ผศ. ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
308 ผศ. ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
309 นายธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
310 นายธีระชัย ตันเรืองพร หัวหน้างานระบบสาธารณูปโภค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2560
311 ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ค. 2561
312 อ.ธีราพัฒน์ จักรเงิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
313 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
314 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
315 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
316 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
317 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
318 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
319 อ.นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
320 อ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
321 นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
322 ผศ.นพดล จรัสสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ม.ค. 2561
323 นางนพนิตย์ วงศ์สุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
324 ผศ. ดร.นพพร บุญปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
325 นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2560
326 นางนพมาศ ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
327 น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
328 น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 ธ.ค. 2559
329 อ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
330 ผศ.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 พ.ค. 2561
331 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2560
332 นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
333 อ. ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
334 น.ส.นฤมล แก้วป้อม หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
335 อ. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
336 อ.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
337 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
338 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
339 อ. ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
340 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
341 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ธ.ค. 2558
342 นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
343 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 2562
344 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
345 อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
346 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
347 น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 ต.ค. 2558
348 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 256
349 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
350 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>