รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
301 น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
302 น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 7 เม.ย. 2558
303 น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
304 นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
305 ผศ. ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
306 นายธนากร แนวพิชิต นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
307 นางธนาภา โพธิ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
308 ผศ. ดร.ธเนศ ไชยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 17 พ.ย. 2560
309 อ. ดร.ธรรมพร ตันตรา อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
310 ผศ.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 เม.ย. 2558
311 นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
312 อ.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
313 อ. ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
314 น.ส.ธัญชนก สีหาพล นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 พ.ค. 2558
315 อ. ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
316 นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
317 นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 15 ม.ค. 2561
318 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
319 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 30 พ.ค. 2559
320 นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
321 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
322 น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 มี.ค. 2558
323 ผศ. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
324 นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์ นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 12 ก.ย. 2560
325 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 22 ม.ค. 2561
326 น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
327 ผศ. ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 พ.ย. 2558
328 อ. ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
329 ผศ. ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
330 นายธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 31 มี.ค. 2558
331 นายธีระชัย ตันเรืองพร หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 10 พ.ย. 2560
332 อ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 เม.ย. 2561
333 อ.ธีราพัฒน์ จักรเงิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
334 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
335 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2558
336 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
337 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
338 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
339 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
340 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 21 ต.ค. 2558
341 อ.นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 8 ก.พ. 2560
342 อ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
343 นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 22 ก.ย. 2558
344 ผศ.นพดล จรัสสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 15 ธ.ค. 2560
345 นางนพนิตย์ วงศ์สุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
346 นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 11 ส.ค. 2560
347 ผศ. ดร.นพพร บุญปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
348 นางนพมาศ ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 24 ก.ค. 2558
349 น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 2558
350 น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 18 ต.ค. 2559
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>