รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
901 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
902 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
903 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
904 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
905 อ. ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
906 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
907 นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 2560
908 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
909 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
910 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
911 นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
912 นายสุรเดช คิดการงาน ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
913 อ.สุรพงษ์ ทองเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
914 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
915 นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
916 อ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
917 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
918 ดร.สุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
919 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
920 นางสุรัลชนา มะโนเนือง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
921 นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
922 ผศ. ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
923 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
924 นายสุริยัน โยธาราษฎร์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
925 น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
926 อ. ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
927 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
928 อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2559
929 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2562
930 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
931 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
932 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร นักวิชาการเกษตร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.พ. 2561
933 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
934 น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ส.ค. 2561
935 นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
936 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
937 นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
938 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2562
939 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
940 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
941 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 2560
942 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
943 อ. ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 2562
944 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
945 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
946 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
947 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
948 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1/ 562
949 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
950 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2559
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ] Next>>