รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
901 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
902 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
903 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
904 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
905 อ. ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
906 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
907 นายสุมิตร ชัยเขตร์ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 11 ก.ย. 2560
908 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
909 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
910 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
911 นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
912 นายสุรเดช คิดการงาน ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
913 อ.สุรพงษ์ ทองเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
914 นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
915 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
916 อ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
917 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
918 ดร.สุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 24 ก.ค. 2558
919 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
920 นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
921 ผศ. ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 มิ.ย. 2559
922 นายสุริยัน โยธาราษฎร์ ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
923 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
924 น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
925 อ. ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2559
926 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
927 อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ค. 2559
928 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 23 ม.ค. 2562
929 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
930 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
931 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2560
932 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 19 ธ.ค. 2560
933 นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
934 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
935 นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
936 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
937 นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
938 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
939 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 ส.ค. 2559
940 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ก.ย. 2560
941 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
942 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 23 มี.ค. 2558
943 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
944 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 มี.ค. 2558
945 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
946 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
947 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
948 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 มี.ค. 2561
949 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 พ.ค. 2559
950 นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>