รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
901 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
902 อ. ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
903 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
904 นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 11 ก.ย. 2560
905 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
906 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
907 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
908 นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
909 นายสุรเดช คิดการงาน ช่างเทคนิค สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
910 อ.สุรพงษ์ ทองเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
911 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
912 นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
913 อ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
914 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
915 ดร.สุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 ก.ค. 2558
916 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2558
917 นางสุรัลชนา มะโนเนือง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
918 นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
919 ผศ. ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 มิ.ย. 2559
920 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
921 นายสุริยัน โยธาราษฎร์ ช่างเทคนิค สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
922 น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
923 อ. ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2559
924 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
925 อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ค. 2559
926 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 23 ม.ค. 2562
927 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
928 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
929 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร นักวิชาการเกษตร สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 ธ.ค. 2560
930 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2560
931 น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ส.ค. 2561
932 นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
933 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
934 นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
935 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
936 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
937 นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
938 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 ส.ค. 2559
939 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ก.ย. 2560
940 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
941 อ. ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 29 ส.ค. 2562
942 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2558
943 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
944 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 มี.ค. 2558
945 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
946 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
947 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
948 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 พ.ค. 2559
949 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 มี.ค. 2561
950 นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ] Next>>