รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
901 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
902 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
903 อ. ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
904 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
905 นายสุมิตร ชัยเขตร์ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 11 ก.ย. 2560
906 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
907 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
908 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
909 นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
910 นายสุรเดช คิดการงาน ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
911 อ.สุรพงษ์ ทองเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
912 นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
913 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
914 อ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
915 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
916 ดร.สุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 24 ก.ค. 2558
917 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
918 นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
919 ผศ. ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 มิ.ย. 2559
920 นายสุริยัน โยธาราษฎร์ ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
921 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
922 น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
923 อ. ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2559
924 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
925 อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 พ.ค. 2559
926 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 23 ม.ค. 2562
927 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
928 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
929 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2560
930 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 19 ธ.ค. 2560
931 นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
932 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
933 นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
934 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
935 นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
936 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
937 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 ส.ค. 2559
938 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ก.ย. 2560
939 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
940 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 23 มี.ค. 2558
941 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
942 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 มี.ค. 2558
943 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
944 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
945 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
946 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 มี.ค. 2561
947 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 พ.ค. 2559
948 นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
949 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2558
950 นายอดุลย์ โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>