รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
901 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
902 อ. ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 2562
903 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
904 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
905 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
906 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
907 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
908 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2559
909 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ค. 2561
910 นายอดิสรณ์ สมบัติโต วิศวกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
911 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
912 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
913 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
914 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
915 อ.อนงค์กร เทรล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
916 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
917 อ. ดร.อนิรุต หนูปลอด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
918 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
919 อ.อโนชา สุภาวกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 2561
920 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
921 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
922 ผศ. ดร.อภิชาติ ไตรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
923 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
924 อ. ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
925 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
926 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
927 นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2561
928 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
929 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 พ.ค. 2560
930 นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
931 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
932 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
933 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
934 ผศ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
935 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
936 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
937 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานอำนวยการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
938 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
939 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
940 อ.อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
941 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
942 อ. ดร.อรุณี ยศบุตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
943 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
944 อ.อลิษา อินจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2561
945 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 1 มี.ค. 2562
946 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
947 อ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ค. 2561
948 อ. ดร.อัคราชัย เสมมณี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 เม.ย. 2561
949 รศ. ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
950 น.ส.อังคณา ชมภูมิ่ง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ] Next>>