รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
751 อ. ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
752 นางวิไล กานิล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
753 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
754 น.ส.วิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
755 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.พ. 2561
756 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2562
757 ดร.วีร์ พวงเพิกศึก นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
758 อ.วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
759 ผศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
760 นางวีรนันท์ ศรีใจภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
761 อ. ดร.วีรภรณ์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
762 นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
763 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
764 อ. ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2558
765 อ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
766 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
767 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
768 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
769 น.ส.แววตา ติ๊บมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
770 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
771 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ค. 2561
772 ผศ. ดร.ศฐา วรุณกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
773 นายศตพล กัลยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
774 อ.ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
775 ผศ. ดร.ศมาพร แสงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
776 อ. ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
777 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
778 อ. ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
779 นางศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
780 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
781 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
782 อ.ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
783 นางศรุดา ทองหลอม นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
784 ผศ. ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
785 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
786 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
787 อ.ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2560
788 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
789 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
790 อ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2560
791 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
792 อ.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
793 ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
794 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
795 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
796 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
797 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
798 น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
799 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
800 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>