รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
751 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ม.ค. 2561
752 น.ส.วิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
753 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2562
754 ดร.วีร์ พวงเพิกศึก นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
755 อ.วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 เม.ย. 2558
756 ผศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
757 นางวีรนันท์ ศรีใจภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
758 อ. ดร.วีรภรณ์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 ส.ค. 2558
759 นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
760 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
761 อ. ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2558
762 อ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 14 ธ.ค. 2560
763 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 ก.ย. 2560
764 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2558
765 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 21 ส.ค. 2560
766 น.ส.แววตา ติ๊บมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
767 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
768 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มิ.ย. 2561
769 ผศ. ดร.ศฐา วรุณกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
770 นายศตพล กัลยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
771 อ.ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560
772 ผศ. ดร.ศมาพร แสงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 มี.ค. 2558
773 อ. ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
774 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
775 อ. ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
776 นางศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2560
777 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
778 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
779 อ.ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
780 นางศรุดา ทองหลอม นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 18 มี.ค. 2558
781 ผศ. ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
782 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
783 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
784 อ.ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
785 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
786 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
787 อ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2559
788 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
789 อ.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
790 ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
791 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 ก.ย. 2560
792 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 24 พ.ย. 2560
793 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
794 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 10 มิ.ย. 2558
795 น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
796 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
797 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
798 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 11 ก.ย. 2560
799 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
800 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 22 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>