รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
751 อ.ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
752 ผศ. ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
753 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
754 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
755 อ.ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2560
756 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
757 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
758 อ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2560
759 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
760 อ.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
761 ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
762 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
763 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
764 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
765 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
766 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
767 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
768 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
769 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
770 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
771 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
772 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 พ.ย. 2558
773 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
774 อ. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
775 อ.ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3 มี.ค. 2563
776 อ. ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
777 ผศ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
778 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ค. 2559
779 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
780 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
781 อ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มิ.ย. 2559
782 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
783 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
784 ผศ. ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
785 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
786 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
787 นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
788 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
789 รศ. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
790 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
791 นางสมคิด ไคร้แสง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2563
792 นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2558
793 อ. ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
794 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
795 นายสมพงศ์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
796 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ม.ค. 2562
797 นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
798 นายสมเพชร ปาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
799 ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 2560
800 นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>