รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
751 น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
752 อ. ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2558
753 นางวิไล กานิล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
754 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
755 น.ส.วิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
756 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 12 ม.ค. 2561
757 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23 มี.ค. 2558
758 นายวีร์ พวงเพิกศึก นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
759 อ.วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 เม.ย. 2558
760 ผศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
761 นางวีรนันท์ ศรีใจภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
762 อ. ดร.วีรภรณ์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 ส.ค. 2558
763 นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
764 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
765 อ. ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2558
766 อ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 14 ธ.ค. 2560
767 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 13 ก.ย. 2560
768 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 8 เม.ย. 2558
769 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 21 ส.ค. 2560
770 น.ส.แววตา ติ๊บมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
771 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
772 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มิ.ย. 2561
773 อ. ดร.ศฐา วรุณกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
774 นายศตพล กัลยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
775 อ.ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560
776 ผศ. ดร.ศมาพร แสงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 มี.ค. 2558
777 อ. ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
778 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
779 อ. ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
780 นางศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 1 ก.ย. 2560
781 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
782 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
783 อ.ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
784 นางศรุดา ทองหลอม นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 18 มี.ค. 2558
785 ผศ. ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
786 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
787 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
788 อ.ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
789 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
790 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
791 อ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2559
792 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
793 อ.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
794 ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
795 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
796 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 24 พ.ย. 2560
797 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
798 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 10 มิ.ย. 2558
799 น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
800 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>