รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
751 นางวิไล กานิล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
752 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
753 น.ส.วิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
754 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 12 ม.ค. 2561
755 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23 มี.ค. 2558
756 นายวีร์ พวงเพิกศึก นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
757 อ.วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 เม.ย. 2558
758 ผศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
759 นางวีรนันท์ ศรีใจภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
760 อ. ดร.วีรภรณ์ โตคีรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 ส.ค. 2558
761 นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
762 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
763 อ. ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2558
764 อ. ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 14 ธ.ค. 2560
765 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 13 ก.ย. 2560
766 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 8 เม.ย. 2558
767 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 21 ส.ค. 2560
768 น.ส.แววตา ติ๊บมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
769 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
770 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มิ.ย. 2561
771 อ. ดร.ศฐา วรุณกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
772 นายศตพล กัลยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
773 อ.ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560
774 ผศ. ดร.ศมาพร แสงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 มี.ค. 2558
775 อ. ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
776 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
777 อ. ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
778 นางศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 1 ก.ย. 2560
779 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
780 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
781 อ.ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
782 นางศรุดา ทองหลอม นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 18 มี.ค. 2558
783 ผศ. ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
784 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
785 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
786 อ.ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
787 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
788 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
789 อ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ธ.ค. 2559
790 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
791 ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
792 ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 24 พ.ย. 2560
793 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
794 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
795 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 10 มิ.ย. 2558
796 น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
797 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
798 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 22 ก.ย. 2558
799 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
800 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>