รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
551 ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
552 อ. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
553 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
554 ผศ. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
555 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
556 ผศ. ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
557 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
558 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
559 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 2561
560 อ.ภาคศิริ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
561 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
562 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
563 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
564 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
565 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
566 อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
567 อ.ภาวิดา รังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
568 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
569 นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
570 นายภิมุข รอยไทย หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
571 ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 พ.ค. 2561
572 ผศ. ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
573 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
574 ผศ. ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
575 อ. ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2560
576 นายมณเฑียร คำใจ หัวหน้างานคลังและพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
577 อ. ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
578 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
579 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
580 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2560
581 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
582 นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
583 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
584 นายมรรค คงดี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
585 ผศ. ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
586 อ.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 พ.ค. 2561
587 ผศ.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
588 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
589 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
590 ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
591 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
592 อ.มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
593 นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
594 นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
595 น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
596 อ.มุกริน หนูคง อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
597 อ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
598 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
599 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2561
600 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>