รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
551 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2561
552 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
553 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
554 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
555 อ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 31 มี.ค. 2558
556 ผศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
557 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 เม.ย. 2558
558 อ. ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
559 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
560 อ. ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 14 มิ.ย. 2560
561 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 9 ต.ค. 2560
562 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
563 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 /256
564 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
565 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
566 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
567 ผศ. ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 24 มี.ค. 2558
568 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
569 นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
570 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 9 ต.ค. 2558
571 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
572 อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
573 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2558
574 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 11 มี.ค. 2558
575 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
576 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
577 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
578 น.ส.ภัฒณษอรณ์ กาศสกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
579 ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
580 อ. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 6 ส.ค. 2558
581 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
582 อ. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
583 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
584 ผศ. ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
585 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 มี.ค. 2558
586 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 มี.ค. 2558
587 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2561
588 อ.ภาคศิริ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 6 ต.ค. 2560
589 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
590 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
591 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2558
592 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
593 อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 18 มี.ค. 2558
594 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
595 อ.ภาวิดา รังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
596 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
597 นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
598 น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
599 นายภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
600 นายภิมุข รอยไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>