รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
551 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
552 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
553 อ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 31 มี.ค. 2558
554 ผศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
555 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 เม.ย. 2558
556 อ. ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
557 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
558 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 9 ต.ค. 2560
559 อ. ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 14 มิ.ย. 2560
560 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
561 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 /256
562 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
563 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
564 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
565 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
566 นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
567 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 9 ต.ค. 2558
568 อ. ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 14 ส.ค. 2562
569 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
570 อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
571 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2558
572 อ.ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 3 เม.ย. 2558
573 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 11 มี.ค. 2558
574 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
575 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
576 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
577 ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
578 อ. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 6 ส.ค. 2558
579 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
580 อ. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
581 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
582 ผศ. ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
583 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 มี.ค. 2558
584 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 มี.ค. 2558
585 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2561
586 อ.ภาคศิริ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 6 ต.ค. 2560
587 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
588 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
589 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มี.ค. 2558
590 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
591 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
592 อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 18 มี.ค. 2558
593 อ.ภาวิดา รังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
594 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
595 นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
596 น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 2562
597 นายภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
598 นายภิมุข รอยไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
599 อ.ภูวเดช วงศ์โสม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2561
600 ผศ. ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 10 มิ.ย. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>