รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
551 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
552 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
553 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
554 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
555 อ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
556 ผศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
557 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
558 อ. ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
559 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
560 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
561 อ. ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ค. 2560
562 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
563 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2560
564 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2562
565 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
566 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
567 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
568 นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
569 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2558
570 อ. ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2562
571 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
572 อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
573 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
574 อ.ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
575 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
576 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
577 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
578 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
579 ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
580 อ. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
581 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
582 อ. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
583 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
584 ผศ. ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
585 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
586 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
587 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 2561
588 อ.ภาคศิริ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
589 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
590 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
591 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
592 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
593 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
594 อ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
595 อ.ภาวิดา รังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
596 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
597 นายภาสกร อัมพรสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
598 น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 2562
599 นายภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
600 นายภิมุข รอยไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>