รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
201 นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
202 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 21 ส.ค. 2558
203 อ. ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
204 ผศ. ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
205 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
206 อ. ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2559
207 อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 20 มี.ค. 2558
208 นางโชติกา ลายทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด 1 ส.ค. 2562
209 รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ต.ค. 2560
210 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
211 อ.ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 ก.ค. 2561
212 น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
213 น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 6 มิ.ย. 2561
214 นายฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
215 ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
216 ผศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
217 อ.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 23 พ.ค. 2560
218 อ. ดร.ฐิระ ทองเหลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ส.ค. 2559
219 ผศ. ดร.ฑีฆา โยธาภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
220 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
221 อ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ก.ค. 2558
222 นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 ต.ค. 2558
223 นายณรงค์ คำภา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
224 นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
225 นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
226 นางณฤทัย จินวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
227 นายณฤพล อัฐวงศ์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 23 ก.ค. 2558
228 อ. ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 พ.ค. 2559
229 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2558
230 น.ส.ณัฎทญา ภิรอด นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
231 นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
232 อ.ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
233 นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
234 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
235 ผศ. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 ส.ค. 2558
236 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 16 มี.ค. 2559
237 อ. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 30 ต.ค. 2560
238 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 18 มี.ค. 2558
239 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
240 รศ. ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
241 ผศ. ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
242 นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 9 พ.ย. 2561
243 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 29 ก.ย. 2558
244 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
245 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
246 นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
247 ผศ.ดริญญา มูลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
248 ผศ. ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
249 นางดวงใจ ไพพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
250 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>