รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
201 อ.ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2561
202 น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
203 น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ค. 2561
204 นายฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
205 ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
206 รศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
207 อ.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2560
208 อ. ดร.ฐิระ ทองเหลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2559
209 ผศ. ดร.ฑีฆา โยธาภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
210 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
211 อ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
212 นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2558
213 นายณรงค์ คำภา พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
214 นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
215 นางณฤทัย จินวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
216 นายณฤพล อัฐวงศ์ นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
217 อ. ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2559
218 นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
219 อ.ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
220 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
221 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ค. 2559
222 ผศ. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
223 อ. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ธ.ค. 2560
224 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
225 รศ. ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
226 ผศ. ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
227 นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 2561
228 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 พ.ย. 2558
229 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
230 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
231 นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
232 ผศ.ดริญญา มูลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
233 ผศ. ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
234 อ. ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ม.ค. 2563
235 นางดวงใจ ไพพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
236 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
237 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
238 อ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
239 ผศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
240 อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
241 ผศ.ดวงหทัย ลือดัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
242 ผศ. ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
243 ผศ. ดร.ดารา ภูสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
244 ผศ.ดาราณี ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
245 นางดาริน ชมภูพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
246 อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 2559
247 อ. ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
248 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
249 นายเดชา ผิวผ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
250 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>