รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
201 ผศ. ดร.ชิต อินปรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
202 นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
203 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
204 อ. ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
205 ผศ. ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
206 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
207 อ. ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
208 อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
209 นางโชติกา ลายทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด 1 ส.ค. 2562
210 รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 2560
211 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
212 อ.ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2561
213 น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
214 น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ค. 2561
215 นายฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
216 ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
217 ผศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
218 อ.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2560
219 อ. ดร.ฐิระ ทองเหลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2559
220 ผศ. ดร.ฑีฆา โยธาภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
221 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
222 อ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
223 นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2558
224 นายณรงค์ คำภา พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
225 นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
226 นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด 1 ธ.ค. 2562
227 นางณฤทัย จินวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
228 นายณฤพล อัฐวงศ์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
229 อ. ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2559
230 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
231 น.ส.ณัฎทญา ภิรอด นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
232 นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
233 อ.ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
234 นายณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2562
235 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
236 ผศ. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
237 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ค. 2559
238 อ. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ธ.ค. 2560
239 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ต.ค. 2562
240 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
241 รศ. ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
242 ผศ. ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
243 นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 2561
244 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 พ.ย. 2558
245 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
246 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
247 นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
248 ผศ.ดริญญา มูลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
249 ผศ. ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
250 นางดวงใจ ไพพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>