รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
851 อ. ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
852 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
853 ผศ.สิตา ชากฤษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
854 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
855 อ. ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
856 นายสิทธิพร อุบายลับ ช่างเทคนิค คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มิ.ย. 2561
857 นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
858 อ.สินีนาฏ สองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 มี.ค. 2561
859 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
860 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
861 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
862 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 22 ม.ค. 2561
863 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
864 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9 เม.ย. 2558
865 นางสิริพูน มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
866 อ. ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
867 ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 มี.ค. 2561
868 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
869 น.ส.สุกัญญา กิติเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
870 น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 23 มี.ค. 2558
871 นางสุจิตรา ราชจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
872 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
873 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
874 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
875 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2560
876 อ. ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 ต.ค. 2558
877 อ. ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 31 มี.ค. 2558
878 นายสุทิน สามาทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
879 อ. ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 28 ก.ค. 2559
880 นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
881 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 6 ต.ค. 2558
882 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
883 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 6 ส.ค. 2558
884 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
885 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20 มี.ค. 2558
886 อ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ต.ค. 2559
887 อ.สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
888 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
889 นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
890 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
891 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7 ธ.ค. 2560
892 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
893 นางสุพรรษา กาศสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
894 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
895 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
896 อ.สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 ก.ย. 2560
897 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
898 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
899 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
900 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>