รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
851 น.ส.สาลินี วงศ์แปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 มิ.ย. 2559
852 อ. ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
853 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
854 ผศ.สิตา ชากฤษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
855 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
856 อ. ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
857 นายสิทธิพร อุบายลับ ช่างเทคนิค คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2561
858 นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
859 อ.สินีนาฏ สองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2561
860 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
861 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
862 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
863 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มี.ค. 2561
864 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
865 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
866 นางสิริพูน มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
867 อ. ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
868 ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
869 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
870 น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
871 น.ส.สุกัญญา กิติเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
872 นางสุจิตรา ราชจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
873 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
874 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
875 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
876 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
877 อ. ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
878 อ. ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
879 นายสุทิน สามาทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
880 อ. ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2559
881 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 พ.ค. 2561
882 นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
883 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2558
884 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
885 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
886 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
887 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
888 อ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ย. 2559
889 อ.สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
890 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
891 นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
892 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
893 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2561
894 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
895 นางสุพรรษา กาศสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2562
896 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
897 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
898 อ.สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
899 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
900 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>