รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
851 อ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
852 น.ส.สาลินี วงศ์แปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 559
853 อ. ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
854 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
855 ผศ.สิตา ชากฤษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
856 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
857 อ. ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
858 นายสิทธิพร อุบายลับ ช่างเทคนิค คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มิ.ย. 2561
859 นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
860 อ.สินีนาฏ สองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 มี.ค. 2561
861 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
862 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
863 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
864 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 22 ม.ค. 2561
865 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
866 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9 เม.ย. 2558
867 นางสิริพูน มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
868 อ. ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
869 ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 มี.ค. 2561
870 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
871 น.ส.สุกัญญา กิติเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
872 น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 23 มี.ค. 2558
873 นางสุจิตรา ราชจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
874 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
875 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
876 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
877 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2560
878 อ. ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 ต.ค. 2558
879 อ. ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 31 มี.ค. 2558
880 นายสุทิน สามาทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
881 อ. ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 28 ก.ค. 2559
882 นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
883 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 6 ต.ค. 2558
884 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
885 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 6 ส.ค. 2558
886 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
887 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20 มี.ค. 2558
888 อ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ต.ค. 2559
889 อ.สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
890 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
891 นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
892 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
893 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7 ธ.ค. 2560
894 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
895 นางสุพรรษา กาศสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
896 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
897 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
898 อ.สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 ก.ย. 2560
899 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
900 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>