รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
851 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
852 ผศ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ย. 2559
853 อ.สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
854 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
855 นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
856 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
857 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2561
858 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
859 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
860 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
861 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
862 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
863 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
864 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
865 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
866 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
867 อ. ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
868 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
869 นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 2560
870 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
871 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
872 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
873 นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
874 อ.สุรพงษ์ ทองเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
875 นายสุรพล บุญยืน หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
876 นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
877 อ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
878 ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
879 ดร.สุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
880 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
881 นางสุรัลชนา มะโนเนือง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
882 นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
883 ผศ. ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
884 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
885 นายสุริยัน โยธาราษฎร์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
886 น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
887 อ. ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
888 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
889 อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2559
890 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2562
891 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
892 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
893 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร นักวิชาการเกษตร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.พ. 2561
894 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
895 นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
896 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
897 นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
898 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
899 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
900 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 2560
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>