รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
851 ผศ.สิตา ชากฤษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
852 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
853 อ. ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
854 นายสิทธิพร อุบายลับ ช่างเทคนิค คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 15 มิ.ย. 2561
855 นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
856 อ.สินีนาฏ สองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 6 มี.ค. 2561
857 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
858 นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
859 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
860 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 ม.ค. 2561
861 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
862 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9 เม.ย. 2558
863 นางสิริพูน มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 มี.ค. 2558
864 อ. ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
865 ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 มี.ค. 2561
866 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2558
867 น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 23 มี.ค. 2558
868 น.ส.สุกัญญา กิติเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
869 นางสุจิตรา ราชจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
870 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
871 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
872 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
873 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2560
874 อ. ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 ต.ค. 2558
875 อ. ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 31 มี.ค. 2558
876 นายสุทิน สามาทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
877 อ. ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 28 ก.ค. 2559
878 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 พ.ค. 2561
879 นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
880 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 6 ต.ค. 2558
881 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร สำนักงานมหาวิทยาลัย 6 ส.ค. 2558
882 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
883 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
884 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
885 อ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ต.ค. 2559
886 อ.สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
887 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
888 นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
889 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
890 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 7 ธ.ค. 2560
891 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
892 นางสุพรรษา กาศสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
893 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
894 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
895 อ.สุภักตร์ ปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 ก.ย. 2560
896 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
897 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
898 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
899 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
900 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>