รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
101 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
102 อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2559
103 รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
104 ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ธ.ค. 2558
105 อ.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
106 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
107 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
108 นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
109 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
110 อ. ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
111 อ.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
112 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2560
113 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2 กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
114 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 2560
115 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
116 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
117 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ม.ค. 2562
118 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
119 ผศ.จินตนา จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
120 นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
121 น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
122 อ. ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2559
123 อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
124 อ.จิระพงค์ ไชยซาววงค์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
125 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
126 อ.จิราดร ถิ่นอ่วน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
127 น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
128 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ค. 2559
129 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
130 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
131 นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
132 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
133 น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
134 อ.จิราภา สุภา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
135 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 2560
136 อ.จิราวรรณ รอนราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
137 อ.จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
138 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
139 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
140 ผศ. ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
141 น.ส.จีระนันท์ ตาคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
142 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
143 ผศ. ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
144 ผศ. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 เม.ย. 2562
145 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
146 อ. ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
147 อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
148 อ.จุฑามาส เพ็งโคนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 พ.ย. 2558
149 นางจุดารัตน์ ชิดทอง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
150 นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ วิศวกร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>