รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
101 นางจรรยา ภูคำวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
102 นายจรัส เกิดโพชา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2561
103 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
104 อ. ดร.จอมสุดา ดวงวงษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 10 ก.พ. 2560
105 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
106 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
107 นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
108 ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 พ.ย. 2558
109 รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 3 เม.ย. 2558
110 อ.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 8 ก.พ. 2560
111 อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 10 ส.ค. 2559
112 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
113 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 เม.ย. 2558
114 นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
115 อ. ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
116 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
117 อ.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 11 ส.ค. 2560
118 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 พ.ค. 2560
119 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบเงินงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
120 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 11 ก.ย. 2560
121 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
122 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
123 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 14 ธ.ค. 2561
124 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
125 ผศ.จินตนา จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2561
126 นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
127 น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
128 อ. ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 26 ก.ค. 2559
129 อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
130 อ.จิระพงค์ ไชยซาววงค์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
131 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
132 อ.จิราดร ถิ่นอ่วน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 ส.ค. 2560
133 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
134 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 14 มิ.ย. 2559
135 น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
136 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
137 นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 มี.ค. 2558
138 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2560
139 น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
140 อ.จิราภา สุภา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
141 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2560
142 อ.จิราวรรณ รอนราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
143 อ.จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 21 ก.ค. 2560
144 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
145 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
146 ผศ. ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
147 น.ส.จีระนันท์ ตาคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
148 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
149 น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 23 มี.ค. 2558
150 ผศ. ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 15 มิ.ย. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>