รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
101 นายจตุพล มูลเมือง ช่างเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
102 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
103 นายจรัส เกิดโพชา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
104 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
105 อ. ดร.จอมสุดา ดวงวงษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 10 ก.พ. 2560
106 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
107 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
108 นายจักรพงศ์ ผู้วิจารณ์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2562
109 รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 3 เม.ย. 2558
110 อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 10 ส.ค. 2559
111 อ.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 8 ก.พ. 2560
112 ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 พ.ย. 2558
113 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
114 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3 เม.ย. 2558
115 นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
116 อ. ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
117 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
118 อ.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 11 ส.ค. 2560
119 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 พ.ค. 2560
120 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
121 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 11 ก.ย. 2560
122 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
123 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
124 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 14 ธ.ค. 2561
125 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
126 ผศ.จินตนา จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2561
127 นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
128 น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
129 อ. ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 26 ก.ค. 2559
130 อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 17 มี.ค. 2558
131 อ.จิระพงค์ ไชยซาววงค์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
132 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
133 อ.จิราดร ถิ่นอ่วน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 9 ส.ค. 2560
134 น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
135 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 14 มิ.ย. 2559
136 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
137 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
138 นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 มี.ค. 2558
139 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 10 ต.ค. 2560
140 น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
141 อ.จิราภา สุภา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
142 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2560
143 อ.จิราวรรณ รอนราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
144 อ.จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 21 ก.ค. 2560
145 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
146 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
147 ผศ. ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
148 น.ส.จีระนันท์ ตาคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
149 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
150 น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 23 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>