รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
401 อ. ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
402 ผศ. ดร.ประจวบ ฉายบุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
403 อ. ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
404 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
405 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
406 ผศ. ดร.ประดุง สวนพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
407 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1 ก.ย. 2558
408 นางประนอม จันทรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
409 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
410 นายประพันธ์ ขันทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2562
411 อ.ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
412 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
413 อ.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
414 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานอำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
415 อ. ดร.ประยงค์ คูศิริสิน อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.พ. 2559
416 อ.ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
417 นายประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ช่างเทคนิค คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
418 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
419 รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
420 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
421 ผศ. ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
422 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
423 ผศ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ส.ค. 2561
424 อ. ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
425 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
426 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2560
427 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
428 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
429 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
430 นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
431 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
432 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
433 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
434 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
435 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2561
436 อ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2560
437 อ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
438 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
439 อ. ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
440 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
441 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
442 อ. ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2559
443 นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
444 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
445 อ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2561
446 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
447 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ 1 พ.ย. 2560
448 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
449 อ.ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 เม.ย. 2560
450 อ. ดร.ปิยะ พละปัญญา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 มิ.ย. 2562
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>