รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
401 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
402 ผศ. ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
403 ผศ. ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 พ.ย. 2560
404 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
405 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
406 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
407 นายบุญตัน สุเทพ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
408 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 26 ต.ค. 2561
409 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
410 อ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
411 นางบุษบง เสนรังษี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
412 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
413 นางบุษบา กาหล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ย. 2560
414 น.ส.เบญจพร ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
415 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 2558
416 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 18 มี.ค. 2558
417 น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด 3 เม.ย. 2558
418 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
419 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
420 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
421 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย วิศวกรไฟฟ้า วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
422 อ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
423 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 5 ต.ค. 2560
424 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
425 อ.ปณิดา กันถาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 7 เม.ย. 2558
426 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
427 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 มี.ค. 2561
428 อ. ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
429 ผศ. ดร.ประจวบ ฉายบุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 27 มี.ค. 2558
430 อ. ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
431 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
432 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.ย. 2559
433 ผศ. ดร.ประดุง สวนพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2560
434 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 19 มี.ค. 2558
435 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
436 นางประนอม จันทรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4 ต.ค. 2560
437 อ.ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
438 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2560
439 อ.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 8 ก.พ. 2560
440 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
441 อ. ดร.ประยงค์ คูศิริสิน อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 15 ม.ค. 2559
442 นายประสงค์ ทองยู ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 14 มิ.ย. 2561
443 อ.ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 7 เม.ย. 2558
444 นายประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ช่างเทคนิค คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
445 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
446 รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 14 ก.ย. 2560
447 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
448 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
449 ผศ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 21 มิ.ย. 2561
450 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7 มี.ค. 2560
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>