รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
401 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
402 ผศ. ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ธ.ค. 2560
403 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
404 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
405 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
406 นายบุญตัน สุเทพ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
407 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2561
408 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
409 อ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
410 นางบุษบง เสนรังษี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
411 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
412 นางบุษบา กาหล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
413 น.ส.เบญจพร ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
414 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
415 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
416 น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2561
417 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
418 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
419 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
420 อ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
421 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย วิศวกรไฟฟ้า วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
422 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
423 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
424 อ.ปณิดา กันถาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
425 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
426 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
427 อ. ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
428 ผศ. ดร.ประจวบ ฉายบุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
429 อ. ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
430 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
431 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
432 ผศ. ดร.ประดุง สวนพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
433 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 1 ก.ย. 2558
434 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
435 นางประนอม จันทรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
436 นายประพันธ์ ขันทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2562
437 อ.ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
438 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
439 อ.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
440 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
441 อ. ดร.ประยงค์ คูศิริสิน อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.พ. 2559
442 อ.ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
443 นายประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ช่างเทคนิค คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
444 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
445 รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
446 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
447 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
448 ผศ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ส.ค. 2561
449 อ. ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
450 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>