รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
401 ผศ. ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 พ.ย. 2560
402 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
403 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
404 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
405 นายบุญตัน สุเทพ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
406 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2561
407 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
408 อ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
409 นางบุษบง เสนรังษี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
410 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
411 นางบุษบา กาหล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ย. 2560
412 น.ส.เบญจพร ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2558
413 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 18 มี.ค. 2558
414 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 20 มี.ค. 2558
415 น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2561
416 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
417 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
418 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
419 อ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
420 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย วิศวกรไฟฟ้า วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
421 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 5 ต.ค. 2560
422 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
423 อ.ปณิดา กันถาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 7 เม.ย. 2558
424 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
425 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 มี.ค. 2561
426 อ. ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
427 ผศ. ดร.ประจวบ ฉายบุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 27 มี.ค. 2558
428 อ. ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
429 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
430 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.ย. 2559
431 ผศ. ดร.ประดุง สวนพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2560
432 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 19 มี.ค. 2558
433 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
434 นางประนอม จันทรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 ต.ค. 2560
435 อ.ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
436 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2560
437 อ.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 8 ก.พ. 2560
438 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
439 อ. ดร.ประยงค์ คูศิริสิน อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 15 ม.ค. 2559
440 อ.ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 7 เม.ย. 2558
441 นายประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ช่างเทคนิค คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
442 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 เม.ย. 2558
443 รศ. ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 14 ก.ย. 2560
444 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
445 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
446 ผศ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 21 มิ.ย. 2561
447 อ. ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 2558
448 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
449 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 2560
450 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>