รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
501 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
502 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
503 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
504 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
505 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
506 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
507 อ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
508 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
509 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2562
510 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
511 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
512 อ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
513 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
514 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
515 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2561
516 ผศ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
517 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
518 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
519 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
520 อ.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2562
521 อ.พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ย. 2560
522 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
523 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
524 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
525 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
526 ผศ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
527 ผศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
528 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
529 น.ส.เพชรณี ศรีมูล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 14 เม.ย. 2563
530 อ. ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
531 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
532 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
533 อ. ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ค. 2560
534 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
535 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2560
536 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2562
537 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
538 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
539 นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
540 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
541 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2558
542 อ. ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2562
543 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
544 อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
545 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
546 อ.ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
547 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
548 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
549 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
550 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>