รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
501 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
502 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
503 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2559
504 ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
505 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
506 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
507 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
508 นายพฤธา ประดิษฐทอง สถาปนิก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2562
509 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
510 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
511 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
512 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
513 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
514 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มี.ค. 2559
515 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2562
516 อ.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
517 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
518 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 2559
519 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
520 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
521 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
522 อ. ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มิ.ย. 2559
523 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
524 นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
525 ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
526 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
527 นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
528 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
529 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
530 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
531 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
532 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
533 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
534 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
535 นางพิชญา พิศชวนชม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
536 อ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
537 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
538 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2562
539 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
540 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
541 อ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
542 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
543 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
544 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2561
545 อ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
546 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
547 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
548 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
549 อ.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2562
550 อ.พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ย. 2560
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>