รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
501 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 พ.ค. 2559
502 ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
503 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
504 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
505 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
506 นายพฤธา ประดิษฐทอง สถาปนิก สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2562
507 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 2558
508 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
509 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 2561
510 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
511 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
512 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.พ. 2559
513 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 6 มิ.ย. 2562
514 อ.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
515 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2558
516 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 พ.ค. 2559
517 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
518 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
519 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
520 อ. ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 เม.ย. 2559
521 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 9 พ.ย. 2558
522 นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
523 อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2558
524 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 26 มี.ค. 2558
525 นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
526 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 ต.ค. 2560
527 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2560
528 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
529 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 ต.ค. 2560
530 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
531 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
532 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 14 ธ.ค. 2560
533 นางพิชญา พิศชวนชม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
534 อ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
535 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
536 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.ค. 2562
537 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
538 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 2558
539 อ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
540 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560
541 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
542 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 ส.ค. 2561
543 อ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 15 ก.ย. 2560
544 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
545 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2560
546 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ต.ค. 2559
547 อ.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4 มี.ค. 2562
548 อ.พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ต.ค. 2560
549 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2561
550 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>