รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
501 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
502 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
503 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
504 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 พ.ค. 2559
505 ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
506 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
507 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2561
508 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
509 นายพลวศิษฐ หล้ากาศ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2560
510 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 พ.ค. 2558
511 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
512 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 พ.ค. 2561
513 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
514 อ.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
515 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2558
516 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
517 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.พ. 2559
518 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 6 มิ.ย. 2562
519 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
520 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 พ.ค. 2559
521 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
522 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
523 อ. ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 เม.ย. 2559
524 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 9 พ.ย. 2558
525 นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
526 อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2558
527 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 26 มี.ค. 2558
528 นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
529 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 ต.ค. 2560
530 อ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2560
531 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 ต.ค. 2560
532 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
533 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
534 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
535 อ.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 14 ธ.ค. 2560
536 นางพิชญา พิศชวนชม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
537 อ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
538 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
539 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
540 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 ก.ย. 2558
541 อ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
542 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560
543 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
544 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 10 ส.ค. 2561
545 อ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 15 ก.ย. 2560
546 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
547 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2560
548 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ต.ค. 2559
549 อ.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4 มี.ค. 2562
550 อ.พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ต.ค. 2560
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>