รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
501 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
502 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 24 พ.ค. 2559
503 ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
504 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
505 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2561
506 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
507 นายพลวศิษฐ หล้ากาศ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2560
508 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 พ.ค. 2558
509 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 2 เม.ย. 2558
510 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 พ.ค. 2561
511 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
512 อ.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
513 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2558
514 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
515 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.พ. 2559
516 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 พ.ค. 2559
517 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
518 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3 เม.ย. 2558
519 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
520 อ. ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 เม.ย. 2559
521 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 9 พ.ย. 2558
522 นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
523 อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2558
524 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 26 มี.ค. 2558
525 นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
526 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 ต.ค. 2560
527 อ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2560
528 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 ต.ค. 2560
529 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
530 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
531 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
532 อ.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 14 ธ.ค. 2560
533 นางพิชญา พิศชวนชม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
534 อ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
535 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
536 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
537 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 ก.ย. 2558
538 อ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
539 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560
540 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
541 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 10 ส.ค. 2561
542 อ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 15 ก.ย. 2560
543 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
544 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2560
545 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ต.ค. 2559
546 อ.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4 มี.ค. 2562
547 อ.พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ต.ค. 2560
548 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.พ. 2561
549 อ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
550 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>