รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
251 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
252 อ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 6 พ.ค. 2558
253 ผศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 19 มี.ค. 2558
254 อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
255 อ.ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 8 มิ.ย. 2558
256 อ. ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 19 มี.ค. 2558
257 ผศ. ดร.ดารา ภูสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2560
258 ผศ.ดาราณี ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
259 นางดาริน ชมภูพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 มี.ค. 2558
260 อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 18 ต.ค. 2559
261 อ. ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 30 มิ.ย. 2558
262 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
263 นายเดชา ผิวผ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 มี.ค. 2558
264 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
265 น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
266 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2560
267 ผศ. ดร.ต่อลาภ คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
268 ผศ. ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2558
269 อ.ตุลชัย บ่อทรัพย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2558
270 อ. ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
271 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 21 ก.ย. 2558
272 อ.ทรรศชล ปัญญาทรง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 เม.ย. 2558
273 นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 ธ.ค. 2560
274 น.ส.ทวี สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 31 มี.ค. 2558
275 อ.ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 พ.ย. 2558
276 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
277 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
278 อ.ทวีศักดิ์ จันทร์งาม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
279 นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เม.ย. 2558
280 นายทองคำ ธุงศรี พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
281 นายทองคำ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
282 นายทองลา ภูคำวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 เม.ย. 2558
283 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 13 มี.ค. 2558
284 อ. ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 13 มี.ค. 2558
285 นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
286 อ.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3 เม.ย. 2561
287 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
288 ผศ. ดร.ทิพาพร คำแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 24 ก.พ. 2559
289 อ.ทิพารัตน์ สถิตสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
290 นายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 27 มี.ค. 2558
291 ผศ. ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 28 ก.ย. 2560
292 อ. ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 ก.ค. 2558
293 ผศ. ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 15 ธ.ค. 2560
294 ผศ. ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 11 ก.ย. 2560
295 นายธนกร เคหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ม.ค. 2561
296 นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ วิศวกรโยธา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
297 นายธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
298 นายธนภัทร เย็นมาก นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
299 อ.ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
300 ผศ. ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>