รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
251 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
252 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
253 อ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
254 อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
255 ผศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
256 อ.ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
257 อ. ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
258 ผศ. ดร.ดารา ภูสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
259 ผศ.ดาราณี ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
260 นางดาริน ชมภูพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
261 อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 2559
262 อ. ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
263 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
264 นายเดชา ผิวผ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
265 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
266 น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
267 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2560
268 ผศ. ดร.ต่อลาภ คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
269 ผศ. ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2559
270 อ.ตุลชัย บ่อทรัพย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
271 อ. ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
272 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 พ.ย. 2558
273 อ.ทรรศชล ปัญญาทรง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
274 นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
275 น.ส.ทวี สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
276 อ.ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ม.ค. 2559
277 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
278 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
279 อ.ทวีศักดิ์ จันทร์งาม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
280 นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
281 นายทองคำ ธุงศรี พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
282 นายทองคำ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
283 นายทองลา ภูคำวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
284 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
285 อ. ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
286 นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
287 อ.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2561
288 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3 กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
289 ผศ. ดร.ทิพาพร คำแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2559
290 อ.ทิพารัตน์ สถิตสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2560
291 นายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
292 ผศ. ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 พ.ย. 2560
293 อ. ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
294 ผศ. ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
295 ผศ. ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ต.ค. 2560
296 นายธนกร เคหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.พ. 2561
297 นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ วิศวกรโยธา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
298 นายธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
299 นายธนภัทร เย็นมาก นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
300 อ.ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2560
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>