รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
601 อ.ภูวเดช วงศ์โสม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 มี.ค. 2561
602 ผศ. ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 10 มิ.ย. 2558
603 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
604 ผศ. ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
605 อ. ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ก.พ. 2560
606 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
607 อ. ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
608 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
609 นายมนตรี อนันต์ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 13 มี.ค. 2560
610 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
611 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
612 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
613 นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
614 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
615 นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
616 ผศ. ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
617 อ.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 เม.ย. 2561
618 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
619 ผศ.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
620 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
621 ว่าที่ ร.ต.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
622 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
623 อ.มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 14 ธ.ค. 2560
624 นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
625 นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
626 น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
627 อ.มุกริน หนูคง อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 มี.ค. 2558
628 อ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
629 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
630 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 7 ธ.ค. 2560
631 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 12 มี.ค. 2558
632 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
633 น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
634 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 13 ก.พ. 2562
635 ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7 เม.ย. 2558
636 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 มิ.ย. 2561
637 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 21 ธ.ค. 2560
638 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ม.ค. 2559
639 อ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
640 น.ส.ยุภา วิเศษศร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 19 ก.ย. 2560
641 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
642 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
643 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
644 นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2560
645 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2560
646 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
647 อ.รงรวง ภาษยะวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 22 มิ.ย. 2560
648 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 23 พ.ย. 2558
649 อ.รนกร สุภจินต์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ต.ค. 2558
650 ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>