รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
601 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
602 น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
603 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2562
604 ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
605 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
606 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มี.ค. 2559
607 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2561
608 ผศ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
609 น.ส.ยุภา วิเศษศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
610 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
611 นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
612 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
613 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
614 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
615 อ.รงรวง ภาษยะวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
616 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ม.ค. 2559
617 ผศ. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 มี.ค. 2561
618 อ.รนกร สุภจินต์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
619 ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 มี.ค. 2559
620 อ. ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2563
621 อ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
622 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ธ.ค. 2558
623 นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
624 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
625 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
626 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ม.ค. 2561
627 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2558
628 อ. ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
629 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
630 อ.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
631 ผศ. ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
632 อ. ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
633 นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน ช่างเครื่องยนต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
634 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
635 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
636 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
637 น.ส.รัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
638 นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
639 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
640 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
641 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
642 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
643 น.ส.รุ่งนภา ชมดวง นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
644 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
645 อ. ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
646 ผศ. ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
647 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
648 น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
649 ผศ.ลลิดา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2561
650 อ. ดร.ละออทิพย์ ไมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>