รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
601 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
602 ผศ. ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
603 อ. ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ก.พ. 2560
604 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
605 อ. ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
606 นายมนตรี อนันต์ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2560
607 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
608 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
609 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
610 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
611 นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
612 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
613 นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
614 ผศ. ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
615 อ.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 เม.ย. 2561
616 ผศ.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
617 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
618 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
619 ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
620 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
621 อ.มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 14 ธ.ค. 2560
622 นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
623 นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
624 น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
625 อ.มุกริน หนูคง อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 มี.ค. 2558
626 อ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
627 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
628 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 7 ธ.ค. 2560
629 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 12 มี.ค. 2558
630 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
631 น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
632 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 13 ก.พ. 2562
633 ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7 เม.ย. 2558
634 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 21 ธ.ค. 2560
635 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ม.ค. 2559
636 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 มิ.ย. 2561
637 อ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
638 น.ส.ยุภา วิเศษศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 19 ก.ย. 2560
639 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
640 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2561
641 นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2560
642 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2560
643 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
644 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
645 อ.รงรวง ภาษยะวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 22 มิ.ย. 2560
646 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 23 พ.ย. 2558
647 อ.รนกร สุภจินต์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ต.ค. 2558
648 ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ก.พ. 2559
649 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2558
650 อ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 23 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>