รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
651 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
652 อ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 23 มี.ค. 2558
653 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 28 ต.ค. 2558
654 นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 17 เม.ย. 2558
655 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
656 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 28 พ.ย. 2560
657 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 9 ต.ค. 2558
658 อ. ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
659 อ.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
660 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
661 ผศ. ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
662 อ. ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
663 นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน ช่างเครื่องยนต์ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
664 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
665 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
666 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
667 น.ส.รัศมี อภิรมย์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
668 นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
669 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
670 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
671 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
672 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 1 มิ.ย. 2561
673 น.ส.รุ่งนภา ชมดวง นักวิชาการพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย 24 มี.ค. 2558
674 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 31 มี.ค. 2558
675 อ. ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
676 ผศ. ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
677 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 24 มี.ค. 2558
678 ผศ.ลลิดา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 7 มิ.ย. 2561
679 อ. ดร.ละออทิพย์ ไมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 พ.ค. 2558
680 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
681 อ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
682 อ.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 8 มิ.ย. 2558
683 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13 มี.ค. 2558
684 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
685 นางลัดดาวัลย์ ระดม นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
686 อ. ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 ธ.ค. 2561
687 นายวงศ์วริศ วงศ์นาค นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
688 อ. ดร.วชิระ ชุ่มมงคล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
689 น.ส.วชิราพันธ์ จมฟอง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
690 นางวนิดา เมืองมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
691 นางวรกานต์ เขียวละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
692 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
693 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 13 ก.ค. 2558
694 น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
695 อ. ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2558
696 ผศ. ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
697 อ. ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
698 ผศ. ดร.วรรณา มังกิตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
699 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
700 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>