รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
651 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 28 ต.ค. 2558
652 นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 17 เม.ย. 2558
653 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
654 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 28 พ.ย. 2560
655 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 9 ต.ค. 2558
656 อ. ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
657 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
658 อ.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
659 ผศ. ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
660 อ. ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
661 นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน ช่างเครื่องยนต์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
662 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 23 มี.ค. 2558
663 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
664 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
665 น.ส.รัศมี อภิรมย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 มี.ค. 2558
666 นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
667 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 เม.ย. 2558
668 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
669 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
670 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
671 น.ส.รุ่งนภา ชมดวง นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ 24 มี.ค. 2558
672 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 31 มี.ค. 2558
673 อ. ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
674 ผศ. ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2558
675 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 24 มี.ค. 2558
676 ผศ.ลลิดา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 7 มิ.ย. 2561
677 อ. ดร.ละออทิพย์ ไมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 พ.ค. 2558
678 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
679 อ.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 8 มิ.ย. 2558
680 อ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
681 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2558
682 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2562
683 นางลัดดาวัลย์ ระดม นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
684 อ. ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 ธ.ค. 2561
685 นายวงศ์วริศ วงศ์นาค นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
686 อ. ดร.วชิระ ชุ่มมงคล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
687 น.ส.วชิราพันธ์ จมฟอง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
688 นางวนิดา เมืองมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 30 มี.ค. 2558
689 นางวรกานต์ เขียวละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
690 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
691 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 ก.ค. 2558
692 น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
693 อ. ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2558
694 ผศ. ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
695 อ. ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
696 ผศ. ดร.วรรณา มังกิตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
697 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
698 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
699 อ.วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
700 อ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>