รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1052 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
1 ผศ.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 พ.ย. 2558
2 ผศ. ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 ต.ค. 2560
3 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
4 นางกนกพร นันทดี หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 ก.ย. 2560
5 น.ส.กนกพรรณ ศุขรักษ์ นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
6 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2558
7 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 20 มี.ค. 2558
8 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 1 พ.ค. 2561
9 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 17 มี.ค. 2558
10 นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
11 น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน 30 ม.ค. 2561
12 อ.กมลเทพ มีคำ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2559
13 ผศ. ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 18 มิ.ย. 2558
14 น.ส.กมลมาส จำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 10 ส.ค. 2561
15 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 14 ส.ค. 2558
16 ผศ. ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 21 ธ.ค. 2560
17 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
18 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
19 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 21 ก.ย. 2558
20 อ.กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 ธ.ค. 2559
21 ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
22 อ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เม.ย. 2558
23 อ.กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
24 ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ก.ย. 2559
25 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
26 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 31 มี.ค. 2558
27 นายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
28 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 ม.ค. 2561
29 นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 20 มี.ค. 2558
30 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
31 อ. ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
32 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 30 ส.ค. 2560
33 อ.กษมา ถาอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
34 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
35 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 18 มี.ค. 2558
36 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
37 ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ม.ค. 2559
38 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 26 พ.ค. 2559
39 อ.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 เม.ย. 2561
40 ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 พ.ย. 2558
41 นางกัณณิกา ข้ามสี่ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
42 อ. ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
43 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
44 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
45 นางกัลยา ธนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
46 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
47 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
48 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
49 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
50 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1052 รายการ : แสดง 22 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>