รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
351 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
352 ผศ.น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
353 อ. ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
354 ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
355 ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
356 นางนิตยา ไพยารมณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
357 อ. ดร.นิตยา ใจทนง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
358 น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
359 น.ส.นิตยา ถาวัน นักวิชาการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1 ก.ย. 2558
360 อ. ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
361 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
362 นายนิพนธ์ พิมาสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
363 นางนิรมล ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
364 อ. ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 2560
365 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
366 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
367 น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
368 อ.นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
369 น.ส.นิวัติ ช่างซอ หัวหน้างานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
370 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
371 ผศ. ดร.นิสรา กิจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
372 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
373 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
374 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
375 ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
376 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
377 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
378 ผศ. ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ธ.ค. 2560
379 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
380 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
381 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
382 นายบุญตัน สุเทพ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
383 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2561
384 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
385 อ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
386 นางบุษบง เสนรังษี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
387 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
388 นางบุษบา กาหล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
389 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
390 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
391 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
392 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
393 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
394 อ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
395 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย วิศวกรไฟฟ้า วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
396 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
397 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
398 อ.ปณิดา กันถาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
399 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
400 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>