รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
351 ผศ.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 เม.ย. 2561
352 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 ส.ค. 2560
353 นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 24 มี.ค. 2558
354 อ. ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 ต.ค. 2560
355 น.ส.นฤมล แก้วป้อม นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
356 อ. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 2558
357 อ.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
358 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
359 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
360 อ. ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2560
361 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
362 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 28 ต.ค. 2558
363 รศ. ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3 ส.ค. 2558
364 นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ก.ย. 2558
365 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 22 ส.ค. 2562
366 นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
367 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
368 อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 5 ม.ค. 2561
369 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
370 น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 15 ก.ย. 2558
371 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
372 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
373 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
374 ผศ.น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ก.ย. 2560
375 อ. ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12 ธ.ค. 2560
376 ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
377 ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
378 นางนิตยา ไพยารมณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
379 น.ส.นิตยา ถาวัน นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 19 มี.ค. 2558
380 อ. ดร.นิตยา ใจทนง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
381 ผศ. ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
382 น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
383 อ. ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
384 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2558
385 นายนิพนธ์ พิมาสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
386 นางนิรมล ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
387 อ. ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2560
388 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2558
389 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 8 เม.ย. 2558
390 น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
391 อ.นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
392 น.ส.นิวัติ ช่างซอ หัวหน้างานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 7 เม.ย. 2558
393 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
394 อ. ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
395 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 17 มี.ค. 2558
396 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
397 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
398 ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 มี.ค. 2558
399 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
400 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>