รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
351 อ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
352 ผศ.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 พ.ค. 2561
353 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2560
354 นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
355 อ. ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
356 น.ส.นฤมล แก้วป้อม นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
357 อ. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
358 อ.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
359 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
360 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
361 อ. ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
362 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
363 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ธ.ค. 2558
364 รศ. ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
365 นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
366 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 2562
367 นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 2562
368 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
369 อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
370 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
371 น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 ต.ค. 2558
372 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
373 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
374 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
375 ผศ.น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
376 อ. ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
377 ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
378 ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
379 นางนิตยา ไพยารมณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
380 น.ส.นิตยา ถาวัน นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 1 ก.ย. 2558
381 อ. ดร.นิตยา ใจทนง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
382 ผศ. ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
383 น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
384 อ. ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
385 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
386 นายนิพนธ์ พิมาสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
387 นางนิรมล ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
388 อ. ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 2560
389 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
390 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
391 น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
392 อ.นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
393 น.ส.นิวัติ ช่างซอ หัวหน้างานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
394 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
395 ผศ. ดร.นิสรา กิจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
396 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
397 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
398 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
399 ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
400 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>