รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
351 อ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
352 ผศ.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 10 เม.ย. 2561
353 นางนรมน โลไทยสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 18 ต.ค. 2560
354 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 ส.ค. 2560
355 นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย 24 มี.ค. 2558
356 อ. ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 ต.ค. 2560
357 อ. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 2558
358 น.ส.นฤมล แก้วป้อม นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
359 อ.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
360 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 19 มี.ค. 2558
361 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
362 อ. ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2560
363 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 28 ต.ค. 2558
364 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
365 รศ. ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3 ส.ค. 2558
366 นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ก.ย. 2558
367 นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
368 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 15 ก.ย. 2560
369 อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 5 ม.ค. 2561
370 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
371 น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 15 ก.ย. 2558
372 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
373 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
374 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
375 ผศ.น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ก.ย. 2560
376 อ. ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12 ธ.ค. 2560
377 ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
378 ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
379 น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
380 น.ส.นิตยา ถาวัน นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 19 มี.ค. 2558
381 นางนิตยา ไพยารมณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
382 อ. ดร.นิตยา ใจทนง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2558
383 ผศ. ดร.นิตยา ตาแม่ก๋ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
384 อ. ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
385 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13 มี.ค. 2558
386 นายนิพนธ์ พิมาสน ช่างเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
387 นางนิรมล ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
388 อ. ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 2560
389 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
390 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 8 เม.ย. 2558
391 น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 16 มี.ค. 2558
392 อ.นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
393 น.ส.นิวัติ ช่างซอ หัวหน้างานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 7 เม.ย. 2558
394 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2558
395 อ. ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
396 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 17 มี.ค. 2558
397 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
398 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
399 ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 มี.ค. 2558
400 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>