รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
701 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
702 นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
703 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ 27 มี.ค. 2558
704 ผศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
705 อ. ดร.วราภรณ์ ดวงแสง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 7 พ.ค. 2558
706 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 17 มี.ค. 2558
707 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
708 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
709 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 2558
710 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
711 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
712 น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
713 อ.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
714 อ. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2560
715 อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
716 ผศ. ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
717 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 24 มี.ค. 2558
718 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 เม.ย. 2558
719 อ. ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
720 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มิ.ย. 2560
721 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
722 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
723 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
724 อ.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31 ม.ค. 2561
725 อ. ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2560
726 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
727 อ. ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 พ.ย. 2558
728 นางวาสนา วรรณคำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
729 อ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
730 อ. ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
731 นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
732 ผศ.วิชชา ชาลีพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 8 ก.ค. 2562
733 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 พ.ค. 2559
734 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
735 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
736 นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
737 อ. ดร.วิทยา ดวงธิมา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 25 พ.ย. 2558
738 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 31 มี.ค. 2558
739 อ.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
740 อ. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
741 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 25 ก.ค. 2559
742 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
743 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 30 พ.ย. 2560
744 นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
745 ผศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
746 น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
747 น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
748 อ. ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2558
749 นางวิไล กานิล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
750 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>