รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
701 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
702 อ.วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
703 อ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
704 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
705 นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
706 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
707 ผศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
708 อ. ดร.วราภรณ์ ดวงแสง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
709 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
710 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
711 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2560
712 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
713 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
714 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
715 น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
716 อ.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
717 อ. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
718 อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2560
719 ผศ. ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
720 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
721 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
722 อ. ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
723 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2560
724 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
725 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
726 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
727 อ.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2561
728 อ. ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 เม.ย. 2560
729 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
730 อ. ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2559
731 นางวาสนา วรรณคำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
732 อ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
733 อ. ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
734 นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
735 ผศ.วิชชา ชาลีพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ส.ค. 2562
736 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มิ.ย. 2559
737 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
738 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
739 นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
740 ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2559
741 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
742 อ.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
743 อ. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
744 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2559
745 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
746 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
747 นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
748 ผศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
749 น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
750 น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>