รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
701 อ.วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
702 อ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
703 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
704 นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
705 อ. ดร.วราภรณ์ ดวงแสง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 7 พ.ค. 2558
706 ผศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
707 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา 27 มี.ค. 2558
708 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 17 มี.ค. 2558
709 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
710 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
711 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 2558
712 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
713 น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
714 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
715 อ.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
716 อ. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2560
717 อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
718 ผศ. ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
719 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 24 มี.ค. 2558
720 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 10 เม.ย. 2558
721 อ. ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
722 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มิ.ย. 2560
723 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
724 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
725 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
726 อ.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31 ม.ค. 2561
727 อ. ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2560
728 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
729 น.ส.วารี ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 15 ธ.ค. 2560
730 อ. ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 พ.ย. 2558
731 อ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
732 นางวาสนา วรรณคำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
733 อ. ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
734 นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
735 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 พ.ค. 2559
736 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
737 นายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 25 ก.ย. 2560
738 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
739 นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
740 อ. ดร.วิทยา ดวงธิมา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 25 พ.ย. 2558
741 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 31 มี.ค. 2558
742 อ. ดร.วินัย โยธินศิริกุล อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ก.ย. 2560
743 อ.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
744 อ. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
745 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 2559
746 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
747 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 30 พ.ย. 2560
748 นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
749 ผศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
750 น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>