รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
701 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
702 นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
703 อ. ดร.วราภรณ์ ดวงแสง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 7 พ.ค. 2558
704 ผศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
705 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา 27 มี.ค. 2558
706 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 17 มี.ค. 2558
707 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
708 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
709 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 มี.ค. 2558
710 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
711 น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
712 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
713 อ.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 มี.ค. 2558
714 อ. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2560
715 อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
716 ผศ. ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
717 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 24 มี.ค. 2558
718 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 10 เม.ย. 2558
719 อ. ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
720 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มิ.ย. 2560
721 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
722 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
723 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
724 อ.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 31 ม.ค. 2561
725 อ. ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2560
726 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
727 น.ส.วารี ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 15 ธ.ค. 2560
728 อ. ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 พ.ย. 2558
729 อ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 เม.ย. 2558
730 นางวาสนา วรรณคำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
731 อ. ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
732 นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
733 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 4 พ.ค. 2559
734 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 มี.ค. 2558
735 นายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 25 ก.ย. 2560
736 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
737 นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
738 อ. ดร.วิทยา ดวงธิมา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 25 พ.ย. 2558
739 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 31 มี.ค. 2558
740 อ. ดร.วินัย โยธินศิริกุล อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ก.ย. 2560
741 อ.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
742 อ. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
743 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 2559
744 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
745 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 30 พ.ย. 2560
746 นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
747 ผศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 เม.ย. 2558
748 น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 เม.ย. 2558
749 น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
750 อ. ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>