รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
1001 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
1002 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 23 ก.ค. 2558
1003 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
1004 อ.อัชญา ไพคำนาม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
1005 อ.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1006 น.ส.อัญชลี สายเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพลังงานทดแทน 14 ส.ค. 2562
1007 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เม.ย. 2558
1008 น.ส.อัมพวรรณ กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 มี.ค. 2558
1009 นางอัมพิกา กันชะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 ก.ย. 2560
1010 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
1011 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 18 มิ.ย. 2561
1012 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2558
1013 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 6 ก.ย. 2561
1014 นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
1015 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 2558
1016 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
1017 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 ต.ค. 2560
1018 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มี.ค. 2560
1019 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 ก.ค. 2558
1020 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 2558
1021 อ.อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 มิ.ย. 2559
1022 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
1023 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 มี.ค. 2558
1024 อ. ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
1025 นางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
1026 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
1027 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
1028 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
1029 อ. ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
1030 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 2558
1031 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
1032 นางอำพร เวียตตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 พ.ย. 2560
1033 อ.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 ส.ค. 2558
1034 อ. ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1035 อ. ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 22 ส.ค. 2562
1036 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 22 เม.ย. 2558
1037 อ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 20 มี.ค. 2558
1038 อ.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 ก.พ. 2560
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21