รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1051 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
1001 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
1002 อ.อัชญา ไพคำนาม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
1003 อ.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1004 นางอัมพร มาลา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 ต.ค. 2560
1005 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เม.ย. 2558
1006 น.ส.อัมพวรรณ กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
1007 นางอัมพิกา กันชะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
1008 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
1009 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 18 มิ.ย. 2561
1010 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
1011 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 6 ก.ย. 2561
1012 นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
1013 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
1014 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
1015 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 ต.ค. 2560
1016 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มี.ค. 2560
1017 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 ก.ค. 2558
1018 นางอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2560
1019 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานวิชาการและประเมินผล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
1020 อ.อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 มิ.ย. 2559
1021 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
1022 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
1023 อ. ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
1024 นางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
1025 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
1026 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
1027 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
1028 อ. ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
1029 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
1030 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 2558
1031 นางอำพร เวียตตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 8 พ.ย. 2560
1032 อ.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 ส.ค. 2558
1033 อ. ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1034 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 22 เม.ย. 2558
1035 อ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 20 มี.ค. 2558
1036 อ.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 ก.พ. 2560
1037 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.ย. 2560
1038 อ. ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1039 นายอุเทน นะภิใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1040 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
1041 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 20 เม.ย. 2558
1042 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 19 มี.ค. 2558
1043 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
1044 อ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
1045 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1046 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1047 นายเอกชัย บุญธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
1048 อ. ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1049 อ. ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 9 เม.ย. 2558
1050 นายเอนก รักษาสกุล พนักงานขับรถยนต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 มิ.ย. 2561
พบทั้งหมด 1051 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ] Next>>