รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
1001 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
1002 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23 ก.ค. 2558
1003 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
1004 อ.อัชญา ไพคำนาม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
1005 อ.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1006 นางอัมพร มาลา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 ต.ค. 2560
1007 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เม.ย. 2558
1008 น.ส.อัมพวรรณ กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 26 มี.ค. 2558
1009 นางอัมพิกา กันชะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 8 ก.ย. 2560
1010 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 มี.ค. 2558
1011 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 18 มิ.ย. 2561
1012 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 25 มี.ค. 2558
1013 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 6 ก.ย. 2561
1014 นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
1015 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
1016 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
1017 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 ต.ค. 2560
1018 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มี.ค. 2560
1019 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 2 ก.ค. 2558
1020 นางอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2560
1021 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานวิชาการและประเมินผล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
1022 อ.อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 มิ.ย. 2559
1023 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
1024 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 12 มี.ค. 2558
1025 อ. ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
1026 นางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
1027 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร 19 มี.ค. 2558
1028 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
1029 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2561
1030 อ. ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
1031 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
1032 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 2558
1033 นางอำพร เวียตตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 8 พ.ย. 2560
1034 อ.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 17 ส.ค. 2558
1035 อ. ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1036 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 22 เม.ย. 2558
1037 อ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 20 มี.ค. 2558
1038 อ.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 15 ก.พ. 2560
1039 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 15 ก.ย. 2560
1040 อ. ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1041 นายอุเทน นะภิใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
1042 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
1043 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 20 เม.ย. 2558
1044 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 19 มี.ค. 2558
1045 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
1046 อ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2558
1047 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1048 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
1049 นายเอกชัย บุญธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 30 มี.ค. 2558
1050 อ. ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ] Next>>