รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1027 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
1001 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
1002 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1003 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
1004 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1005 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
1006 อ.อัชญา ไพคำนาม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
1007 อ.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
1008 น.ส.อัญชลี สายเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2562
1009 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
1010 น.ส.อัมพวรรณ กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1011 นางอัมพิกา กันชะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2560
1012 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
1013 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ค. 2561
1014 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1015 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2561
1016 นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1017 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1018 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1019 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 พ.ย. 2561
1020 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เม.ย. 2560
1021 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
1022 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1023 อ.อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
1024 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
1025 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
1026 อ. ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
1027 นางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1027 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21