รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
151 ผศ. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 26 ก.พ. 2562
152 อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
153 อ. ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 23 มี.ค. 2558
154 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 26 มี.ค. 2558
155 อ.จุฑามาส เพ็งโคนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 23 ก.ย. 2558
156 นางจุดารัตน์ ชิดทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 6 ส.ค. 2558
157 นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ วิศวกร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 24 มี.ค. 2558
158 อ. ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 25 มี.ค. 2558
159 น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี หัวหน้างานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 ต.ค. 2560
160 นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา 27 มี.ค. 2558
161 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 8 ก.พ. 2561
162 อ. ดร.เจนจิรา หม่องอ้น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 20 ธ.ค. 2561
163 อ. ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2561
164 นายเจษฎาพร ด้วงชนะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2558
165 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
166 ผศ. ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 ต.ค. 2560
167 ผศ.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
168 อ. ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 10 เม.ย. 2562
169 อ. ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 18 มิ.ย. 2558
170 อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
171 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 19 มี.ค. 2558
172 นางชญานิศ ปัญญา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
173 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 25 มี.ค. 2558
174 ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 12 มี.ค. 2558
175 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 25 มี.ค. 2558
176 อ. ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มี.ค. 2558
177 อ.ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 2558
178 ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2558
179 อ.ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
180 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 18 มี.ค. 2558
181 ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 7 เม.ย. 2560
182 อ. ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
183 ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
184 ผศ.ชลลดา เลิฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
185 ผศ. ดร.ชลินดา อริยเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 28 ม.ค. 2562
186 ผศ. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 มิ.ย. 2558
187 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
188 อ.ชัช พชรธรรมกุล อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 13 มี.ค. 2558
189 ผศ. ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 18 มี.ค. 2558
190 นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
191 ผศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
192 นายชัยยุทธ บุญมี ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
193 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 2 เม.ย. 2558
194 อ. ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
195 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค. 2558
196 นายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
197 นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
198 ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 31 ก.ค. 2560
199 ผศ. ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3 ต.ค. 2560
200 ผศ. ดร.ชิต อินปรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 ก.ย. 2560
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>