รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
151 อ. ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
152 น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
153 นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
154 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
155 อ. ดร.เจนจิรา หม่องอ้น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2562
156 อ. ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
157 นายเจษฎาพร ด้วงชนะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
158 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
159 ผศ. ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 2560
160 ผศ.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
161 อ. ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2562
162 อ. ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
163 อ. ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
164 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
165 นางชญานิศ ปัญญา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
166 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
167 ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
168 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
169 ผศ. ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
170 อ.ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
171 ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
172 อ.ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
173 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
174 ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ค. 2560
175 อ. ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
176 ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
177 ผศ. ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
178 ผศ. ดร.ชลินดา อริยเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2562
179 ผศ. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
180 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
181 อ.ชัช พชรธรรมกุล อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
182 ผศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
183 นายชัยยุทธ บุญมี ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
184 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
185 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
186 อ. ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
187 นายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
188 นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
189 ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2560
190 ผศ. ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 พ.ย. 2560
191 ผศ. ดร.ชิต อินปรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
192 นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
193 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
194 ผศ. ดร.ชุมพล แก้วสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
195 ผศ. ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
196 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
197 อ. ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2559
198 อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
199 รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 2560
200 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>