รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1038 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
51 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
52 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2558
53 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 มี.ค. 2558
54 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
55 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
56 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 15 มี.ค. 2561
57 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
58 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มี.ค. 2558
59 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ วิศวกรโยธา สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
60 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
61 ผศ.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
62 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 3 ก.ย. 2558
63 อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 ม.ค. 2561
64 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เม.ย. 2558
65 อ. ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
66 นายกิติชัย มหาวรรณ์ ช่างเทคนิค สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
67 นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 28 ต.ค. 2559
68 อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2560
69 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
70 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
71 อ. ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
72 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.ค. 2559
73 อ.กุลยา ป้องพาล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2560
74 ผศ. ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
75 อ. ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
76 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
77 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2558
78 อ.เกวลิน สมบูรณ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ต.ค. 2559
79 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
80 น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
81 ผศ. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
82 อ. ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
83 นายเกษม สมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
84 อ. ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
85 นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 24 มี.ค. 2558
86 นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 24 มี.ค. 2558
87 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 25 มี.ค. 2558
88 ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
89 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
90 อ. ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 14 ธ.ค. 2558
91 นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
92 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
93 นายคธาวุฒิ ทิพจร บุคลากร สำนักงานมหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 2558
94 อ. ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
95 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ ช่างเทคนิค คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
96 นายคมสัน จักรคำ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานมหาวิทยาลัย 30 มี.ค. 2558
97 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 มี.ค. 2558
98 นายคล๊อก ประถมทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2558
99 น.ส.คุณากร สีสด นักวิชาการพัสดุ สำนักหอสมุด 1 ส.ค. 2562
100 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1038 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>