รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1004 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
51 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
52 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
53 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 เม.ย. 2561
54 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
55 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
56 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ วิศวกรโยธา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
57 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
58 ผศ. ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
59 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2558
60 อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2561
61 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
62 อ. ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
63 นายกิติชัย มหาวรรณ์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
64 นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
65 อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
66 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
67 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2560
68 อ. ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
69 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ส.ค. 2559
70 อ. ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ค. 2560
71 ผศ. ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
72 อ. ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
73 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
74 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
75 อ.เกวลิน สมบูรณ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
76 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
77 ผศ. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
78 อ. ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
79 นายเกษม สมบัติ นักบริหารงานอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
80 อ. ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
81 นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
82 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
83 ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
84 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
85 อ. ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2559
86 นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
87 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
88 นายคธาวุฒิ ทิพจร บุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
89 อ. ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
90 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ ช่างเทคนิค คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
91 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
92 นายคล๊อก ประถมทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
93 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2563
94 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
95 นายจตุพล มูลเมือง ช่างเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
96 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
97 นายจรัส เกิดโพชา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
98 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
99 อ. ดร.จอมสุดา ดวงวงษา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2560
100 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 1004 รายการ : แสดง 21 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>