รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   1053 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่ กจน. ได้รับใบสมัคร
51 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
52 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 31 มี.ค. 2558
53 นางกาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย 18 มี.ค. 2558
54 น.ส.กาญจนา ชิดทอง นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
55 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 15 มี.ค. 2561
56 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2558
57 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13 มี.ค. 2558
58 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ วิศวกร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
59 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2558
60 ผศ.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 20 มี.ค. 2558
61 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 3 ก.ย. 2558
62 อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 ม.ค. 2561
63 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เม.ย. 2558
64 อ. ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 2558
65 นายกิติชัย มหาวรรณ์ ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
66 นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 28 ต.ค. 2559
67 อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2560
68 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 18 มี.ค. 2558
69 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เม.ย. 2560
70 อ. ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
71 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.ค. 2559
72 อ.กุลยา ป้องพาล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2560
73 ผศ. ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
74 อ. ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 19 มี.ค. 2558
75 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2558
76 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 27 มี.ค. 2558
77 อ.เกวลิน สมบูรณ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 21 ต.ค. 2559
78 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 มี.ค. 2558
79 น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
80 ผศ. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 2 เม.ย. 2558
81 อ. ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
82 นายเกษม สมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 17 มี.ค. 2558
83 อ. ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
84 นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 24 มี.ค. 2558
85 นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 24 มี.ค. 2558
86 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 25 มี.ค. 2558
87 ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 25 มี.ค. 2558
88 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 มี.ค. 2558
89 อ. ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 14 ธ.ค. 2558
90 นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 มี.ค. 2558
91 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 30 มี.ค. 2558
92 นายคธาวุฒิ ทิพจร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 16 มี.ค. 2558
93 อ. ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
94 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ ช่างเทคนิค คณะผลิตกรรมการเกษตร 24 มี.ค. 2558
95 นายคมสัน จักรคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 30 มี.ค. 2558
96 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 31 มี.ค. 2558
97 นายคล๊อก ประถมทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 17 มี.ค. 2558
98 น.ส.คุณากร สีสด นักวิชาการพัสดุ สำนักหอสมุด 31 มี.ค. 2558
99 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี 3 เม.ย. 2558
100 นายจตุพล มูลเมือง ช่างเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 8 เม.ย. 2558
พบทั้งหมด 1053 รายการ : แสดง 22 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>