ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  

   ข้าราชการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.04) แบบประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.05) และแบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.06) ตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
   
   พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีผู้บริหาร)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.04) แบบประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.05) และแบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.06) ตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
   
   พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีใช้ผลงาน)
แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีใช้ผลงาน
แบบสรุปประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ กรณีใช้ผลงาน
(กบม.ชนง.15)
แบบสรุปประเมินตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีใช้ผลงาน (กบม.ชนก.16)
แบบสรุปประเมินตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ กรณีใช้ผลงาน (กบม.ชช17)
แบบสรุปประเมินตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กรณีใช้ผลงาน (กบม.ชชพ.18)
แบบประเมินประเภททั่วไป-วิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีใช้ผลงานส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ก.บ.ม.19-24)