ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  

   ข้าราชการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.04) แบบประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.05) และแบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.06) ตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ มจ. วฉ.ชฉ. 002)
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ มจ. วฉ.ชฉ. 003)
   
   พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทอำนวยการ)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.พนง.04) และแบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.พนง.05) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
   
   พนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีใช้ผลงาน)
แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
กรณีใช้ผลงาน (ก.บ.ม.พนง.14)
แบบประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
กรณีใช้ผลงาน
แบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
กรณีใช้ผลงาน
แบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ กรณีใช้ผลงาน
แบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ กรณีใช้ผลงาน
แบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กรณีใช้ผลงาน