branding logo

  ระบบตรวจสอบผลการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สำหรับบุคลากรประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
(รอบ 1 เมษายน 2566)
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
Username *
Password *