ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียน / คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง  

   หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม

Update วันที่ 21 ธ.ค. 2555 หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 7 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555
   
   คำสั่งมหาวิทยาลัย
บัญชีการปรับกรอบตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบการบริหารงานบุคคลตามระบบใหม่

(แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1228/2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554)