ไฟล์ประกอบการนำเสนอโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน

เทคนิคการเขียนภาระงาน ประเมินตีค่างาน โดยคุณเสถียร คามีศักดิ์
เขียนวิเคราะห์เสนอตีค่างานอย่างไรได้คะแนนสูง โดยคุณเสถียร คามีศักดิ์
แบบประเมินค่างานฯ ฝึกปฏิบัติการเขียนวิเคราะห์ตีค่างานเป็นชำนาญการ
ตัวอย่างแบบประเมินค่างานฯ ขอกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
ตัวอย่างแบบประเมินค่างานฯ ขอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
ตัวอย่างแบบประเมินค่างานฯ ขอกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำนาญงาน
ตัวอย่างการเขียนคุณภาพของงาน