ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานภาระงานและแบบประเมิน (1/2560)  

   สายวิชาการ
สำหรับบุคลากรสายวิชาการให้กรอกภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ [แบบ ป-วช.02] โดยใช้โปรแกรม APS v.3.0
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม APS v.3.0
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
แบบประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล [แบบ ป-04]
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
   
   สายสนับสนุน
แบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ [แบบ ป-สน.02]
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
แบบประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล [แบบ ป-04]
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)
   
   แบบสรุปผลสำหรับหน่วยงาน
แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ และบัญชีการบริหารวงเงินในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง [แบบ ป-03]
รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)