ข่าวกิจกรรม  

จัดประชุม เรื่อง การสร้างระบบเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการวิจัยและด้านการผลิตบัณฑิต
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุม เรื่อง การสร้างระบบเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์ ด้า...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 เม.ย. 2558
โครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้ เมื่อ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2558
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดworkshop เรื่องกระบวนการKM
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2558
โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2558  ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (Undo)
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษ "การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (U...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.พ. 2558
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2558
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะกรรมการกลุ่มชุมชนปฏิบัติ(คุณอำนวย) พร้อมด้วยบุคลากรจากคณะ/สำนัก/วิทยาเขต และเจ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 ต.ค. 2557
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคค...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 มิ.ย. 2557
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 4
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) ซึ่งมีทั้งห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 2557
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 5/1
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) ซึ่งมีทั้งห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 2557
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 5/2 และช่วงที่ 6
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) ซึ่งมีทั้งห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 2557
  ค้นพบทั้งหมด 116 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :