ข่าวกิจกรรม  

โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับหัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสำนักงานอธิการบดี
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับหัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 พ.ค. 2560
โครงการก้าวใหม่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Next step for university support staff)
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการก้าวใหม่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย (Next step for university support staff) โดยมี อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี อาจ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 พ.ค. 2560
กองการเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 3 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และนายธนภัทร  ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 เม.ย. 2560
เชิญชวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ รอบเดือน เมษายน 2560
เชิญชวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามกรอบมาตราฐาน CEFR  ได้แก่ A1 , A2 , B1 , B2 และ C1 จำนวน 20-30 คน ก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 เม.ย. 2560
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มี.ค. 2560
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และนายธนภัทร  ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ธ.ค. 2559
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยได้มีการระดมควา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 ก.ย. 2559
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ปี 2560
กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มคุณอำนวย ได้จัดกิจกรรมโครงการทำแผนพัฒนาบุ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 ก.ย. 2559
“การถอดบทเรียนและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี” การศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2559
การจัดทำ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564
     คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม การจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ก.ย. 2559
  ค้นพบทั้งหมด 138 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :