คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน KM Fairs 2018
 
  วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน KM Fairs 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีนี้ใช้ชื่องานว่า มหกรรมการจัดการความรู้ สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ๊ด แม่โจ้บ้านเฮา (ลานปัญญา แม่โจ้บ้านเรา) นอกจากนั้นยังมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสังคมภาคการเกษตร”โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประธานที่ปรึกษา ด้าน Strategic Program Management Office (SPO)/ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มงานบุคคล และ KM BLOG  การมอบรางวัลเด่นด้านการจัดการความรู้  การเสวนาของนักวิจัยที่มีผลงานระดับนานาชาติ เรื่อง “แนวคิด แนวปฏิบัติ และการสร้างทีมเพื่อสู่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล, อาจารย์กาญจนา  นาคประสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ  ฉิมสุข และอาจารย์  ดร.ยุวลี  อันพาพรม เป็นผู้ร่วมเสวนา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2561     โดย :