โครงการก้าวใหม่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Next step for university support staff)
 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการก้าวใหม่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย (Next step for university support staff) โดยมี อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุดเขต  สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากร คือ นายชัช  พชรธรรมกุล รองอธิการบดี นายสุกิจ  ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางจารุณี  แก้วทอง หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ม.ช. และนายฐานันดร ณ เชียงใหม่ ผู้ประสานงาน มูลนิธิรักษ์เด็ก เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 23 ม.ค. 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 303 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์มนตรี
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2560     โดย :