โครงการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี ขึ้น ระหว่างวันที่ 17- 20 กันยายน 2561 เพื่อให้หัวหน้างาน ในสำนักงานอธิการบดี มีทักษะในเรื่องการบริหาร การปฏิบัติงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การมีความคิดสร้างสรรค์ การมองภาพในระบบองค์รวม (Holistic View) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอดในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันขององค์กร 
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2561     โดย :