ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 974 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 26 ก.ย. 2557
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบ้ติการ ตำแหน่งเลขที่ 845 สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 26 ก.ย. 2557
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 786 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 26 ก.ย. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชายชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ครั้งที่5) 24 ก.ย. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1018 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 24 ก.ย. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2557 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง บัญชีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรฯ พ.ศ.2557 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและเงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 15 ก.ย. 2557