ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน สำนักงานอธิกรบดี(ครั้งที่ 1) 20 ม.ค. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 1) 20 ม.ค. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 224 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครังที่ 4) 20 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ 255 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ม.ค. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 913 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ(ครั้งที่ 1) 18 ม.ค. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ 165 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 5 ม.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 794 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 797 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) 1 ก.พ. 2559
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 28 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสมทบทุนวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยและทุนพัฒนานักวิจัยอาวุโส 28 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 28 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนวิจัยประจำปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 28 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 28 ธ.ค. 2559
 
escort bayan istanbul escort takipci satin al