ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ 165 สังกัดงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ธ.ค. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 863 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(ครั้งที่ 1) 24 พ.ย. 2559
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 885 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 2559
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 24 พ.ย. 2559
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที 071 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24 พ.ย. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 794 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 797 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) 1 ก.พ. 2559
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยราชการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือขอรับพนักงานมาช่วยราชการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2557 8 พ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาราชการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับ 25 ต.ค. 2559
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2559 21 ต.ค. 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 17 ต.ค. 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 17 ต.ค. 2559
 
escort bayan istanbul escort takipci satin al