ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เลขที่ 1068 27 มี.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1065 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 27 มี.ค. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 27 มี.ค. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 544 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ 5) 19 มี.ค. 2558
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหาร 19 มี.ค. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12 มี.ค. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2558 10 มี.ค. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2558 6 มี.ค. 2558
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 5 มี.ค. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ปี 2554 28 ม.ค. 2558
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใบแจ้งผู้รับผลประโยชน์ 11 มี.ค. 2558
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย 26 ก.พ. 2558
สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้บุคลากรสายวิชาการไปสอน หรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Visiting Professor) 24 ก.พ. 2558
แบบฟอร์มขยายระยะเวลาลาศึกษา+ต่อสัญญาจ้าง (ประกาศฉบับที่ 6) 13 ก.พ. 2558
ก.พ.อ.04 14 ม.ค. 2558