[21 พ.ย. 2557] ด่วนที่สุด ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1010, 1011, 1012, 1058, 1059, 1060 และ 1061 จากเดิมวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ::::  [17 พ.ย. 2557] ด่วนที่สุด ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 955, 1031, 1062, 1063, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071 และ 1072 จากเดิมวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1124 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) 25 พ.ย. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 947 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 21 พ.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 1) 21 พ.ย. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่ 21 พ.ย. 2557
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่คราวรายเดือน ตำหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 20 พ.ย. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
การใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลข้าราชการกับสิทธิประกันสังคม 24 พ.ย. 2557
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2557 21 พ.ย. 2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 13 พ.ย. 2557
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2556 12 พ.ย. 2557
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 22 ต.ค. 2557
 
su kaçağı