[4 เม.ย. 2557] ด่วนที่สุด ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (บริหารคนเก่ง) จำนวน 7 อัตรา จากวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เป็นวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557

ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 11 เม.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 114 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 3) 11 เม.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 550 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร(ครั้งที่ 5 11 เม.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 551 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร(ครั้งที่ 5) 11 เม.ย. 2557
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1027 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 10 เม.ย. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557 14 มี.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 14 มี.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิยาลัย 14 มี.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 14 มี.ค. 2557
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 3 มี.ค. 2557
 
izmir evden eve nakliye
marmaris travesti