ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 746 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 20 ต.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 114 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 4) 14 ต.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 031 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 1) 14 ต.ค. 2557
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ 897 สังกัดสำนักหอสมุด(ครั้งที 2) 14 ต.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 305 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ (ครั้งที่ 4) 13 ต.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
ukash bozdurma ukash bozdurma minecraft indir interior design
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผุ้อำนวยการ ( จำนวน 2 ฉบับ) 20 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 13 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ คุรวุฒิ และอัตราค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนว่ายน้ำสระอุบลรัตนราชกัญญา 13 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าประเภท ก และประเภท ข สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 13 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหม่าจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 13 ต.ค. 2557