ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 ก.พ. 2563
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ของกาดนัดคาวบอยมาร์เก็ต 15 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 12 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 12 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตรา และค่าปรับในการจำหน่ายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่ โครงการน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการตรวจวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 7 ต.ค. 2563