ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1165 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน 29 ก.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 ก.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1165 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 ก.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี) จำนวน 6 ตำแหน่ง 26 มิ.ย. 2563
ัรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง) สำนักงานมหาวิทยาลัย 26 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 ก.พ. 2563
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเก็บ การจัดสรรเงิน และการจ่ายเงินรายได้จากการให้บริการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. 2563 6 ส.ค. 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 4 ส.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 4 ส.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 31 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทค่าพัฒนานักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้สถานารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019,COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 31 ก.ค. 2563