ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1) 18 ธ.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1122 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) 18 ธ.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) 18 ธ.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1138 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ 1) 18 ธ.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18 ธ.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 17 ธ.ค. 2557
ระเบียบฯ ว่าด้วยสถานบริการสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 17 ธ.ค. 2557
ประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิะีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเศรษฐศษสตร์ระหว่างประเทศ(สองภาษา) ของคณะเศรษฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 17 ธ.ค. 2557
ประกาศฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียน 17 ธ.ค. 2557
 
su kaçağı