ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 917 สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 21 ส.ค. 2560
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 008 และตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งเลขที่ 016 สังกัดงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 17 ส.ค. 2560
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1150 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 14 ส.ค. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1016 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ครั้งที่ 3) 14 ส.ค. 2560
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 544 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 14 ส.ค. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งห้องสอบในการสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 268 สังกัดงานบริหารและธุรการ กองแผนงาน 1 พ.ค. 2560
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งเลขที่ 063 และ 068 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 25 ม.ค. 2560
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ 165 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 5 ม.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ กบม.การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย เปลียนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560 3 ก.ค. 2560
ประกาศ กบม.บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 3 ก.ค. 2560
ประกาศ กบม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2560 3 ก.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ได้รับค่าจ้างสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม พ.ศ.2560 3 ก.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งประเภทและให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม 3 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบขอทำบัตรบำเหน็จรายเดือน 23 มิ.ย. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 9 มิ.ย. 2560
แบบขอทำบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 8 มิ.ย. 2560
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 5 มิ.ย. 2560
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 มิ.ย. 2560
 
escort bayan istanbul escort takipci satin al