ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน(ลูกจ้างชั่วคราวเดิม) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 186 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพรเกียรติ 19 พ.ย. 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหนงเลขที่ 1148 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 19 พ.ย. 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหนงเลขที่ 1038 สังกัดบริหารศาสตร์ (ครังที่ 1) 19 พ.ย. 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 19 พ.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย) 21 ต.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 2 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้ผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบานะเทียบเท่าส่วนงาน พ.ศ.2562 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562 2 ธ.ค. 2562