ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตำแหน่งเลขที่ 211 สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด 2 ธ.ค. 2563
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 868 สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน(ครั้งที่ 1) 1 ธ.ค. 2563
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 พ.ย. 2563
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตำแหน่งเลขที่ 211 สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด 2 พ.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 4 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 ก.พ. 2563
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ 2 ธ.ค. 2563
ประกาศน เรื่อง เกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและการให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID)) 27 พ.ย. 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติ 25 พ.ย. 2563
ประกาศฯ ก.บ.ม.เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ย. 2563
ประกาศฯ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ย. 2563