ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
Acceptihg Applications for the Selection Examination and Appointment as 2 University Lecturers in Foreign Personnel Sector under the Internaionl College 5 พ.ค. 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 5 พ.ค. 2564
ผลการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 28 เม.ย. 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 496 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ครั้งที 1) 28 เม.ย. 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 003 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 28 เม.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 11 ก.พ. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า) จำนวน 8 ตำแหน่ง 26 ก.พ. 2563
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 5 พ.ค. 2564
ประกาศน เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญยาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) รหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายการเงินสนับสนุนในการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019,COVID -19) 3 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 3 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 26 เม.ย. 2564
ประกาศฯ กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 16 เม.ย. 2564