ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 มี.ค. 2566
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1080 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 มี.ค. 2566
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 528 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับผุ้อำนวยการกอง 14 มี.ค. 2566
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 693 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง) 14 มี.ค. 2566

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2565 20 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project) 27 ก.พ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ 27 ก.พ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 ม.ค. 2566