ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 746 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 1) 17 ก.พ. 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 4) 16 ก.พ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 16 ก.พ. 2560
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 863 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 10 ก.พ. 2560
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 579 สังกัดงานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 1) 10 ก.พ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน ตำแหน่งเลขที่ 063 และ 068 สังกัดงานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 25 ม.ค. 2560
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ 165 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 5 ม.ค. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 794 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดกรอบภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 15 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปีงบประมาณ 2560 15 ก.พ. 2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 15 ก.พ. 2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 15 ก.พ. 2560
ประกาศฯ วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พ.ศ.2560 15 ก.พ. 2560
 
escort bayan istanbul escort takipci satin al