ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 142 สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 28 ก.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ(ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่) ครั้งที่ 2 28 ก.ย. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1066 สังกัดคณะศิลปศาสตร์(ครั้งที่ 1) 21 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ จำนวน 3 หน่วยงาน(ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี) 21 ก.ย. 2559
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 614 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 794 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 797 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) 1 ก.พ. 2559
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 28 ก.ย. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ. 2559 15 ก.ย. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรบตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 22 มิ.ย. 2559
ค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 1 ตุลาคม 2560 (Mid Point) 25 เม.ย. 2559
 
escort bayan istanbul escort takipci satin al