[5 ก.ย. 2557] ด่วนที่สุด ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) จากวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ออกไปก่อน โดยจะแจ้งวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯให้ทราบอีกครั้ง

ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผุ้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) 16 ก.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 1031 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 4) 16 ก.ย. 2557
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 262 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 1) 16 ก.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 746 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) 16 ก.ย. 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 955 สังกัดคณะศิลปศาสตร์(ครั้งที่ 5) 16 ก.ย. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2557 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง บัญชีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรฯ พ.ศ.2557 15 ก.ย. 2557
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและเงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 15 ก.ย. 2557
 
izmir evden eve nakliye
su kaçağı
yacht charter turkey