ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหนงนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 30 ต.ค. 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ (ครั้งที่ 5) 30 ต.ค. 2557
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 942 สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 28 ต.ค. 2557
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 939 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 28 ต.ค. 2557
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 24 ต.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
ukash bozdurma ukash bozdurma minecraft indir interior design
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 22 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนผู้ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ 22 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ 22 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22 ต.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยผุ้อำนวยการ ( จำนวน 2 ฉบับ) 20 ต.ค. 2557
minecraft indir izmir evden eve nakliyat su kaçağı