ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหนงเลขที่ 162 (ครั้งที่ 2) 25 ส.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 3 23 ส.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 23 ส.ค. 2559
รายชื่อผุ้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 17 ส.ค. 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17 ส.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ต.150 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 775 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 794 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร(ครั้งที่ 1) 1 ก.พ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 797 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) 1 ก.พ. 2559
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรให้สูงขึ้น ประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรบตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2559 3 ส.ค. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 22 มิ.ย. 2559
ค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 1 ตุลาคม 2560 (Mid Point) 25 เม.ย. 2559
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 25 เม.ย. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคม พ.ศ.2559 8 เม.ย. 2559
 
escort bayan istanbul escort takipci satin al